Кафедра іноземних мов
для природничих факультетів
вул. Дорошенка, 41, к. 86, 87. Тел. 239-44-54

 

 Тинкалюк Оксана Володимирівна
кандидат педагогічних наук, асистент


2002 закінчила факультет іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська мова та література»; oтримала кваліфікацію «філолог, викладач англійської мови та літератури»;


2002 – дотепер асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка;

2014 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Педагогічні умови формування готовності майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування».

Напрямок наукових досліджень:
методика викладання іноземної (англійської мови) за професійним спрямуванням; застосування інформаційно-комунікативних технологій у процесі навчання іноземної мови для академічних цілей; педагогічні умови формування готовності майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування; іншомовна підготовка майбутніх фахівців природничого напряму

Найважливіші публікації:

Навчальні посібники:

1. The World of Economics (Світ економіки) : [навч. посіб. для студентів-економістів 1–2 курсів] / [Г. Крижанівська, Н. Курташ, О. Тинкалюк та ін.]. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 300 с.
2. Тинкалюк О. В. “English Prepositions in Use” (Вживання прийменників у англійській мові) : зб. вправ / С.М. Веселівська, О.В. Тинкалюк. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 50 с.
3. Тинкалюк О. В. “English Prepositions in Use (keys)” (Вживання прийменників у англійській мові) : ключі до зб. вправ / С.М. Веселівська, О.В. Тинкалюк. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 16 с.
4. Тинкалюк О. В. Методичні рекомендації щодо реалізації педагогічних умов формування готовності майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування / О.В. Тинкалюк / Тернопіль, видав. центр. "Вектор".–2014.–23с.

Статті:
1. Тинкалюк О.В. Організація самостійної роботи студентів економічних спеціальностей в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу у вищій школі / О.В. Тинкалюк // Наука і освіта : науково-практичний журнал. – Одеса. – 2011. – № 6 – С. 225–228.
2. Тинкалюк О.В. Оцінювання навчальних досягнень студентів з англійської мови в умовах кредитно-модульної системи навчання / О.В. Тинкалюк // Педагогіка та психологія. – Чернівці, 2011. – Вип. 574. – С. 181–188.
3. Тинкалюк О. В. Значение иностранных языков как средства межкультурного общения будущих экономистов / О. В. Тинкалюк // Психология. Социология. Педагогика : науч.-практ. журнал. / [гл. ред. В. Г. Маралов]. – Москва : ООО “ИНГН”, 2013. – № 5 (30) Май. – С. 35 – 39.
4. Тинкалюк О. В. Методологічні аспекти формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійного іншомовного спілкування / О.В. Тинкалюк // Наукові записки Тернопільського нац. пед. університету. Серія : Педагогіка. – 2014. – № 2– С. 41–47.
5. Тинкалюк О. В. Види комунікативних бар’єрів студентів-майбутніх економістів у процесі вивчення іноземної мови професійного спілкування /О.В. Тинкалюк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич, 2014. – № 7 – С. 79–83.

Праці, опубліковані в збірниках науково-практичних конференцій:
1. Тинкалюк О.В. З’ясування функцій іншомовного професійного спілкування фахівців економічного профілю / О.В. Тинкалюк // Матеріали звітних наук. конф. кафедри загальної та соціальної педагогіки. (Львів, 8 лютого 2010 р.). – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 9. – C. 49–54.
2. Тинкалюк О.В. Роль відеофонограми у формуванні готовності фахівців економічного профілю до професійного іншомовного спілкування / О.В. Тинкалюк // Матеріали звітних наук. конф. кафедри загальної та соціальної педагогіки. (Львів, 4–5 лютого 2011 р.). – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 10. – С. 53–57.
3. Тинкалюк О.В. Визначення компонентів та рівнів готовності майбутнього економіста до професійного іншомовного спілкування / О.В. Тинкалюк // Матеріали звітних наук. конф. кафедри загальної та соціальної педагогіки. (Львів, 30–31 січня 2012 р.). – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 11. – С. 51–54.
4. Тинкалюк О.В. Принципи навчання у контексті дослідження проблеми формування готовності майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування / О.В. Тинкалюк // Матеріали звітних наук. конф. кафедри загальної та соціальної педагогіки. (Львів, 5 лютого 2013 р.). – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 11. – С. 34–38.
5. Тинкалюк О. В. Відбір ефективних методів організації навчання іноземної мови професійного спілкування / О. В. Тинкалюк // Матеріали міжнар. наук.- практ. конф. [“Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного спеціаліста”], (Харків, 11–12 червня 2014 р.). – С. 319–323.

Участь у конференціях:
1. Всеукраїнська науково-методична конференція “Інноваційні процеси та технології в сучасному університеті”, (Донецьк, 22 квітня 2009 р.).
2. Звітні наукові конференції кафедри загальної та соціальної педагогіки національного університету імені Івана Франка. (Львів, 30–31 січ. 2012 р.); (Львів, 5 лютого 2013 р.).
3. Міжнародна науково-практична конференція “Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного спеціаліста”, (Харків, 11–12 червня 2014р.)