Перелік

кандидатських дисертацій, захищених працівниками, аспірантами та здобувачами факультету іноземних мов,

а також працівниками інших закладів, що захистились у Спеціалізованій раді (К – 35.051.15) при факультеті іноземних мов.


2000 рік

1.Гумовська І.М. Англійська юридична термінологія в економічних текстах. Генезис. Дериваційні та семантико-функціональні аспекти. Наук. кер. – проф. Кусько К.Я. (Цільова асп.)
2. Яворська С.М. Рецензія як тип тексту (на матеріалі англомовної рецензії). Наук. кер. – доц. Кузнєцова Л.А.
2001 рік
3.Кушнірик А. В. Модальні частки в сучасній англійській мові (сполучуваність, парадигматика та вживання). Наук. кер. – проф. Огуй О.Д. (ЧНУ)
4.Арцишевська А.Л. Лінгвопрагматична типологія репрезентуючого компонента в системі форм репродукції чужої мови (на матеріалах англомовних оповідань 20 століття). Наук. кер. – проф. Кусько К.Я.
5.Островська О.М. Лінгвостилістичні засоби реалізації категорії оцінки в американській художній прозі. Наук. кер. – проф. Кусько К.Я.
6. Петрик Т.В. Синтагматика та парадигматика ергативних дієслів у сучасній англійській мові. Наук. кер. – доц. Сухорольська С.М.
7.Голод О.Є. Особливості семантики та функціонування пейоративної лексики в сучасній німецькій мові. Наук. кер. – доц. Максимчук Б.В.
8. Кам’янець В.М. Структурні семантичні та функціональні особливості власних назв сучасної німецької мови (на матеріалі особових імен, прізьвиськ та псевдонімів). Наук. кер. – проф. Кусько К.Я.
9. Зарума-Панських О.Р. Англійська лексика міжнародних договорів: структурні, семантичні та дискурсні особливості. Наук. кер. – проф. Кусько К.Я.
10. Голик С.В. Особливості функціонування префіксальної номінації у сучасній англійській мові. Наук. кер. – проф. Полюжин Н.М. (УНУ)
11. Хома З.М. Лексична структура романів американського трансцеденталізму. Наук. кер. – доц. Богданович Т.Г. (Цільова асп.)
12. Семів А.Р. Структурні та семантико-стилістичні особливості лексики арго у сучасній французькій мові (на матеріалі мови преси). Наук. кер. – проф. Помірко Р.С.
13. Ковальська І.В. Колористика як перекладознавча проблема (на матеріалі укр. і англ. художніх текстів) Наук. кер. – проф. Зорівчак Р.П.
14. Коцюба З.Г. Експресивність номінативних речень як перекладознав-ча проблема (на матеріалі англ. та укр. мов) Наук. кер. – проф. Зорівчак Р.П. (Цільова асп.)
15. Поліщук Н.Ю. Трансформація міфологеми Агасфера в західноєвропей-ській літературі ХІХ-ХХ ст. Наук. кер. – проф. Копистянська Н.Х.
16. Шевчук Н.В. “Різдвяні оповіді” Ч. Діккенса у хронотопно-типологічних зв”язках Наук. кер. – проф. Копистянська Н.Х.
17. Цибенко Л.Б. Часово-просторова модель роману Крістофа Рансмайра «Останній світ». Феноменологічне наближення. Наук. кер. – проф. Копистянська Н.Х.
18. Тодчук Н.Є. Часопростір у творі Івана Франка «Для домашнього огнища» в руслі новацій європейської літератури. Наук. кер. – проф. Копистянська Н.Х.

2002 рік

19. Думашівський Я.Є. Синонімія дієслів руху у мові французької спортивної преси. Наук. кер. – проф. Помірко Р.С. (Цільова асп.)
20. Хвощевський Р.В. Натяк як мовленнєва стратегія на матеріалі сучасної французької мови. Наук. кер. – проф. Помірко Р.С.

2003 рік

21. Грабовецька О.С. Епітетна конструкція у перекладі (на матеріалі українських та англомовних текстів). Наук. кер. – проф. Зорівчак Р.П.
22. Потятиник У.О. Соціолінгвістичні та прагмастилістичні аспекти функціонування сленгової лексики (на матеріалі періодики США) наук. кер. – проф. Кусько К.Я.
23. Стрілець Н. Я. Структурні та функціонально семантичні особливості сома-тичних фразем у романських мовах (на матеріалі французької, іспанської та італійської мов) Наук. кер. – проф. Помірко Р.С.
24. Піскозуб З. Т. Семантичні та функціональні властивості абстрактних іменників французької мови. Наук. кер. – проф. Помірко Р.С.
25. Лиса Н. С. Структурні та лінгвопрагматичні особливості реклам-ного знака (на матеріалі англомовної реклами). Наук. кер. – доц. Солошенко О.Д. (Цільова асп.)
26. Пташник С. Б. Структурно-семантичні особливості фразеологічних модифікацій та їхні функції в газетному тексті. Наук. кер. – доц. Буйницька Т.О.
27. Батрин Н. В. Інваріантні значення і типові смисли англійських прикметників семантичного поля температурної ознаки. Наук. кер. – доц. Дудок Р.І. (Цільова асп.)
28. Яковлєва І. В. Лінгвостилістичні особливості морської лексики в романах Дж. Конрада. Наук. кер. – доц. Кузнєцова Л.А. (Цільова асп.)
29. Чапля О.С. Синтагма N1 de N2 у функції квантифікатора у сучасному французькому художньому мовленні. Наук. кер. – доц. Рочняк А.М.
30. Раду А.І. Типологія та лінгвостилістичні особливості функціонування ділової реклами (на матеріалі англомовної рекламної продукції). Наук. кер. – проф. Кусько К.Я.
31. Мідяна Т.М. Перифраз як вторинна номінація у художньому тексті. Наук. кер. – доц. Буйницька Т.О.
32. Микитюк І. М. “Функціонування вторинної композиційно зумовленої номінації у художньому тексті (на матеріалі короткого англомовного оповідання)” . Наук. кер. – доц. Михайленко В.В. (ЧНУ)
33. Задорожна І. П. “Семантичні та сполучувальні властивості компонентів фразеологізмів у німецькій мові” . Наук. кер. – проф. Левицький В.В. (ЧНУ)
34. Гіков Л. В. “Особливості вживання лексико-граматичних і лексичних одиниць в авторському стилі (на матеріалі німецької художньої прози)” Наук. кер. – проф. Левицький В.В. (ЧНУ)
35. Романишин Н. І. “Структурні, семантичні та комунікативно-прагматичні особливості інтрасуб’єктних мовленнєвих актів”. Наук. кер.
36. Куделько З. Б. “Англійська терміносистема ринкових взаємин: синтагматичні та парадигматичні особливості”. Наук. кер. – проф. Кияк Т.Р. (КНУ)
37. Шонь О.Б. “Мовностилістичні засоби реалізації гумору, іронії і сатири в американських коротких оповіданнях”. Наук. кер. – проф. Кусько К.Я. (Цільова асп.)
38. Ткачівська М. Р. “Сполучуваність та функціональні особливості прикметників на позначення портретної характеристики людини в сучасній німецькій мові”. Наук. кер. – проф. Левицький В.В.(ЧНУ)
39. Лисецька Н. Г. “Фразеологічні інновації і сучасній німецькій мові: когнітивний та функціональний аспекти”. Наук. кер. – проф. Огуй О.Д. (ЧНУ)
40. Біскуб І. П. “Лексико-граматичне поле ітеративності в сучасній англійській мові”. Наук. кер. – проф. Бех П.І. (КНУ)

2004 рік


41. Курилас О.Р. Транслокальні привлівники із доцентровою скерованістю дії та їх словотвірні кореляти у сучасній німецькій мові. Наук. кер. – доц. Максимчук Б.В.
42. Федоренко О. І. “Лексична сполучуваність компонентів сталих дієслівно-субстантивних виразів типу to give a smile, to have a look, to make a suggestion у сучасній англійській мові”. Наук. кер. – доц. Сухорольська С.М. – кафедра.
43. Грицьків А. В. “Міжсистемна взаємодія як чинник термінотворення (на прикладі англомовних фінансових термінів)”. Наук. кер. – проф. Скороходько Е.Ф. (КНУ)
44. Янков А. В. “Соціально-політичні неологізми та оказіоналізми в американському варіанті англійської мови: структура – семантика – функціонування”. Наук. кер. – доц. Зеленський П.Г. – здобувач.
45. Ляшенко Т.С. “Структурно-композиційні, лінгвістичні та прагматичні особливості тексту мистецтвознавчої рецензії (на матеріалі німецьких текстів)”. Наук. кер. – доц. Буйницька Т.О. – аспірантура.
46. Волощук В. І. “Лінгвостильові особливості ідіолекту З.Ленца в малих епічних жанрах”. Наук. кер. – проф. Науменко В.Г. (ЗДУ)
47. Лабінська Б.І. “Німецькі фразеологізми з компонентом на позначення фізичного стану людини”. Наук. кер. – проф. Огуй О.Д. (ЧНУ)
48. Сакал Т.М. “Історико-ономасіологічне та когнітивне дослідження префіксальних неологізмів”. Наук. кер. – проф. Полюжин М.М. (УНУ)
49. Олексишина Л. Г. “Лексико-семантичні та стилістичні особливості зоонімних художніх порівнянь німецької мови”. Наук. кер. – проф. Огуй О.Д. (ЧНУ)
50. Венкель Т. В. “Синтагматичні, парадигматичні та епідагматичні характеристики прикметників на позначення кольору в англійській мові”. Наук. кер. – проф. Огуй О.Д. (ЧНУ)
51. Миголинець О. І. “Функціональні-стильові характеристики префіксальної номінації в сучасній англійській мові”. Наук. кер. – проф. Полюжин М.М. (УНУ)

2005 рік

52. Черкас Н. В.“Мовно-стилістичні засоби відображення біблійних мотивів у повоєнному американському романі”. Наук. кер. – доц. Авраменко С.Р., доц. Буйницька Т.О.
53. Гасько О. Л. “Словотвірна структура та міжчастиномовний тезаурус лексико-семантичного поля ‘strong-weak’ в історії англійської мови”. Наук. кер. – доц. Білинський М.Е.
54. Рибіна Н. В. “Просодичні засоби актуалізації ритмічної структури навчального тексту”. Наук. кер. - доц. Валігура О.Р.
55. Леськів А. З. “Лінгвостилістичні особливості комічного відображення дійсності (на матеріалі американських романів “чорного гумору”). Наук. кер. – доц. Авраменко С.Р. (Цільова асп.)
56. П’ятничка Т. В. “Мовні засоби реалізації теперішності в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі прозових творів 19-20 століття)”. Наук. кер. – доц. Дудок Р.І. (Цільова асп.)
57. Котовскі Г. Ф. “Прикметникові деривативи із латентною модально-пасивною предикацією у сучасній німецькій мові”. Наук. кер. - доц. Струк Т.М.
58. Конопадська Я. О. “Французькі неологізми у медіа-дискурсі”. Наук. кер. – проф. Помірко Р.С.
59. Шило В.В. “Структура та семантика іменникових парадигм в англійській мові (на матеріалі французьких правових запозичень ХІ – ХІХ ст.)”. Наук. кер. – проф. Помірко Р.С.
60. Гусак І.П. “Структура та прагматика фрагметованих лексичних одиниць у сучасній англійській мові (на матеріалі мови мас-медіа)”. Наук. кер. – проф. Помірко Р.С.
61. Гулкевич С.П. “Значення прийменника і основні типи смислів прийменникових словосполучень (на матеріалі англійських прийменників at, by, with”. Наук. кер. – доц. Гурський С.О.
62. Василевська О. П. «Структурні зміни у пізньолатинськомсу реченні». Наук. кер. – доц. Домбровський Р.О.
63. Петришин М. Й. «Семантичне поле прикметників розміру у старогрецькій мові (на матеріалі гомерівського епосу)». Наук. кер. – доц. Оліщук Р.Л.
64. Саноцька Л. Г. «Текстова варіативність англомовної
лірйко-епічної поеми (на матеріалі британських та американських поем кінця XVIII- середини XX ст.)». Наук. кер. – доц. Кузнєцова Л.А.
65. Воронцова Н. Г. «Комунікативно-когнітивні особливості
вербальної інтеракції зі стороннім реципієнтом (на матеріалі англійської мови)». Наук. кер. – доц. Булатецька Л.І.
66. Тимощук Н. П. «Функціонування фразеологізмів у романах
Йозефа Рота». Наук. кер. – проф. Огуй О.Д. (ЧНУ)

2007 рік

67. Руда О. М. «Префіксальні конверсивні пари в англійській мові: семантика, прагматика, термінотвірність». Наук. кер. – доц. Білинський М.Е.
68. Мельник Р. М. «Прикметники зі значенням «старанний, працьовитий» у німецькомовній картині світу».
69. Лоскутова Ю. О. «Функціональні особливості англійських та українських морфолого-синтаксичних утворень у текстах міжнародних договорів».
70. Тимейчук Н. О. «Прикметники смаку у творах Плавта Горація та Петронія (лексико-семантичний аспект)».
71. Венгринович А. А. «Кількісні характеристики синонімії іменника в сучасній німецькій мові».
72. Іващишин О .М. «Англійські термінологічні словосполучення у текстах з порблем техногенного впливу на довкілля».

2008 рік

73. Белих Оксана Миколаївна. Шляхи реалізації аспектуальної семантики в сучасній німецькій мові.
74. Великорода Віра Богданівна. Семантичні та функціонально-прагматичні характеристики евфемізмів в англійській мові.
75. Синьо Вікторія Василівна. Лінгвістичний аналіз німецької фахової мови лісівництва.
76. Тронь Андрій Андрійович. Засоби вираження кратності в сучасній англійській мові.
77. Деркевич Наталія Альбертівна. Похідні з невідокремлюваними дієслівними префіксами be-, ent-, er~, ver-, zer- y сучасній німецькій мові (структурно-семантичні та комунікативні особливості).
78. Добжанська Наталія Іванівна. Контекстуальні засоби моделювання лімітативності в англійській мові.
79. Пиц Тарас Богданович. Східнонімецькі назви ремісників та їхнє поширення у польській, білоруській і українській мовах XIV - XVII століття.
80. Отецько Ярина Тарасівна. Експресивно-виражальні засоби мови французької та української поезії першої половини XX століття.
81. Собков Юрій Вікторович. Типологія криптонімів англійської та української мов.
82. Кудиба Свігтана Миколаївна. Функціональний потенціал алюзивних власних імен у рекламних текстах (на матеріалі англійської, української та російської реклами).
83. Малиновська Оксана Іванівна. Синонімія старогрецьких прикметників зі значенням «нещасний» у трагедіях Есхіла, Софокла та Евріпіда.

2009 рік

84. Пастух Х. А. Еволюція готичної поетики і роман “Буреверхи” Емілії Бронте.
85. Великорода В. Б. Семантичні та функціонально-прагматичні характеристики евфемізмів в англійській мові.
86. Гаврилів Т. І. Феноменологія художньої ідентичності (на матеріалі німецької та австрійської літератури).
87. Мацевко-Бекерська Л. В. Наративні стратегії української малої прози кінця ХІХ – початку ХХ ст.
88. Кащук О. Концепція щастя на основі «Moralia in Job» Св. Григорія Великого.

89. Кам’янець А. Б. Відтворення інтертекстуальної іронії в англо-українському художньому перекладі.
90. Рітц Ракул К. П. Поетика гіперроману у культурологічній та літературно-критичній перспективі (на прикладі романів М. Джойса, С. Моултропа, Ш. Джексон, М. Каверлі).

2010 рік


91. Івашків-Когут С. В. функціонально-семантичний простір ауґментивності в сучасній англійській мові.
92. Третьякова К. В. етимологія та семантика латинських омонімічних іменників.
93. Хникіна О. О. Семантичні та комунікативно-прагматичні особливості висловлювань обвинувачення у сучасній англійській мові.
94. Смоляр Н. П. Дієслівні композити в сучасній німецькій мові: структура, семантика, прагматика.
95. Макар І. С. Лексична ідіосистема роману Лонга “Дафніс і Хлоя”.
96. Онишкевич Л. В. Лінгвопрагматичні аспекти категорії актуальності (на матеріалі текстів британських газет 2000 – 2006 рр.).
97. Ладницька О. Л. Лексико-стилістичні параметри дискурсу романів Девіда Лоджа.
98. Тхоровська С. В. Ідеологічний дискурс англомовної преси (лінгвокогнітивні аспекти).
99. Солтис М. О. Структура, семантика та функціонування скорочень у німецькому газетному тексті.

100. Гончар К. Л. Семантичні та комунікативно-прагматичні особливості самооцінних висловлень вихваляння (на матеріалі англомовного художнього дискурсу).

101. Рись Л. Ф. Когнітивно-комунікативні особливості іменних композитів у німецькомовному медіа-дискурсі.

102. Ковалик Н. В. Смислотвірні та прагматико-функціональні особливості лексеми SERVICE в англійських економічних і юридичних текстах.

103. Ожоган А. В. Семантика і валентна структура предикатів руйнування в німецькій та українській мовах.

104. Ріба О. М. Німецька фахова мова нафтової промисловості: структурно-семантичні та функціональні особливості.

105. Кіпень С. В. Піктографічний сегмент англомовного віртуального спілкування (на прикладі Smiley, Emoticons, Zlango, Leet-speak).
 

2011 рік

 

Захист дисертацій випускниками аспірантури:

Прізвище

Науковий керівник

Рік закін-чення

Дата подання до спеціа-

лізованої ради

Дата захисту

Тема дисертації

1.

Бутова

 І. С.

проф. Помірко Р.С.

2010

18.01.1011

19.05.2011

Прагматико-функціональні особливості політичного дискурсу США та України XXI століття

2.

Влох

Н. М.*

доц.

Бехта

 І. А.

2006

20.10.2010

22.03.2011 .

Лінгвопрагматичні та параграфемні засоби англомовного постмодерністського тексту (на матеріалі художніх творів ХХ – ХХІ ст.)

3.

Панченко* К. Ю.

доц. Струк

Т. М.

2010

04.02.2011

06.05.2011

Функціонально-семантичне поле футуральності у німецькій та українській мовах

 *– співробітник

 

Захист кандидатських дисертацій співробітниками 

Прізвище, ініціали

Посада, кафедра

Спеціаль­ність

Дата захисту

Тема дисертації

Ділай І. П.**

Асист. каф. англ. філ.

.

10.02.04 – германські мови

05.05.2011

Когнітивні дієслова в англійській мові: парадигматика, синтагматика, епідигматика

Крижанівська Г. Т.**

Асист. каф. іноз. мов для природничих факультетів

10.02.04 – германські мови

21.03. 2011

Комунікативно–прагматичні та семантико–стилістичні особливості медіа–жанру "Інтерв’ю–монолог" (на матеріалі сучасних англомовних жіночих журналів)

Татаровська О. В.**

Асист. каф. англ. філ.

 

10.02.04 – германські мови

20.04. 2011

Функціонування множинного заперечення в англійській мові (на основі корпусів та мас-медійного дискурсу)

Кузнецова

Л. Р.**

Асист. каф. іноз. мов для гуманітарних. факультетів

10.02.04 – германські мови

23.02.2011

Лінгвостилістичні та структурнокомпозиційні особливості англомовного літературного анекдоту

** здобувач

 

           Захисти у спеціалізованих радах університету сторонніми працівниками 

Прізвище, ініціали

Науковий керівник

Спеціальність

Дата захисту

Тема дисертації

Беркещук Х.  М.

доц. Татаренко О. Ю.

10.02.04 – германські мови

20.01.  2011

Емотивна функція австралізмів у поетичних творах кінця хіх – початку хні століття

 

Місягіна

І. М.

 

доц. Андрейчук

Н. І.

10.02.04 – германські мови

20.01. 2011

Стратегія ухильності у відповідях на запитання в сучасному англомовному художньому дискурсі

Ванівська О. І.

 

проф. Белова

А. Д.

10.02.04 – германські мови

21.03. 2011

Категорія англійського дієслова в жанрово-стилістичному і соціолінгвістичному варіюванні (на матеріалі BNC)

 

Угринюк Р. В.

 

доц. Огуй О. Д.

10.02.04 – германські мови

 

22.03. 2011

Лексичні та фразеологічні одиниці сучасної німецької мови на позначення інтелектуальних здібностей людини

 

    Голощук С. Л.**

 

проф. Кусько

К. Я.

10.02.04 – германські мови

19.04. 2011

Лінгвопрагматичні особливості спонукального дискурсу в англомовній прозі.

 

Печко Н. М.

(Маковська)**

 

доц.  Бехта І. А.

10.02.04 – германські мови

20.04. 2011

Лінгвокогнітивні та дискурсні аспекти непорозуміння як типу інтерпретації (на матеріалі англійського діалогічного мовлення) 

 

Карамишева  Р. Д.

проф. Бацевич Ф. С.

10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

06.05.

2011

Мовленнєвий жанр «повідомлення» в засобах масової інформації (на матеріалі української та англійської мови)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** здобувач