Кафедра німецької філології
  (к. 427, тел.
  239-47-67)

  e-mail: deutsch@franko.lviv.ua

   

  Завідувач - Максимчук Богдан Васильович, професор, кандидат філологічних наук

   

  Члени кафедри:
  доценти, кандидати філологічних наук

  Буйницька Тетяна Олексіївна

  Петращук Наталія Євгенівна

  Віталіш Любов Петрівна

  Пиц Тарас Богданович

  Маценка Світлана Павлівна

  Комарницька Тетяна Михайлівна

  Мідяна Тетяна Миколаївна Котовські Галина Федорівна

  Назаркевич Христина Ярославівна

  Струк Тетяна Миколаївна

   

  старші викладачі

  Кондзьолка Олексій Володимирович

   

   

  асистенти

  Бек Міхаель

  Музичук Марта Юріївна

  Ворончак Лілія Богданівна

  Панченко Катерина Юріївна (к. ф. н)

  Димчевська Наталія Василівна

  Теребушко Юрій Романович

  Захаров Юрій Миколайович

  Фещук Наталія Євгенівна

  Крайник Ольга В'ячеславівна

  Шаряк Оксана Миколаївна

  Яремко Мар'яна Володимирівна

   

   

  Лаборант – Шевчик Ольга Йосипівна

   

  План роботи наукового семінару кафедри німецької філології

  (разом з кафедрою міжкультурної комунікації та перекладу) на перший семестр 2011-2012 н. р.

   

  План роботи наукового семінару кафедри німецької філології

  (разом з кафедрою міжкультурної комунікації та перекладу) на другий семестр 2011-2012 н. р.

   

  Педагогічна практика

   

  Кафедра німецької філології є одним із центрів германістики в Україні. Історія її сягає в глибину віків і бере свій початок з 1784, коли професор Леопольд Умляуф вперше почав читати лекції з історії німецької літератури у Львівському університеті.

             Особливого розвитку германська філологія набула у ХІХ та ХХ століття у  зв”язку з науково – педагогічною діяльністю проф. Й. Глоха, проф. О. Яноти, проф. М. Кавчинського, проф. Р.М. Вернера проф. В Дольмаєра, д-ра Шатца та д-ра Зауера. Їх наукові інтереси були пов”язані в основному з проблемами естетики, історичного німецького мовознавства та літературознавства.

              Найбільш яскравим представником довоєнної германістики був безумовно проф. Р.М. Вернер. Його перу належить більше 200 наукових праць. Більшість з них стосується проблем німецької літератури періоду “Бурі і натиску, а також теоретичних питань літературознавства і естетики.

              Визначною подією для Львівської германістики була наукова і педагогічна діяльність одного із найбільших мовознавців  ХХ століття Ю. Р.  Куриловича – генератора нових ідей в галузі індоєвропейського, загального і германського мовознавства, творця оригінальних концепцій структури індоєвропейського кореня, історичного походження категорій часу, роду і аспекту, інтонації в багатьох індоєвропейських мовах тощо. Саме на Львівський період припадає розквіт його наукової творчості, яка представлена в його першій монографії “Edudes indoeuropeens“ (Краків, 1935).

               Германістичні традиції були підхоплені і розвинуті післявоєнним поколінням українських германістів на чолі з засновником школи історичного германського мовознавства в Україні професором Задорожним Б.М., який збагатив українську германістику новими філологічними ідеями, дав путівку в наукове життя десяткам філологам-германістам, перетворив кафедру в один із форпостів германістики на Україні. Завдяки плідній науково – педагогічній діяльності Б. Задорожного, М. Роздольського, Е.   Кащій, А. Мюллер, Ф. Шумиляка, М. Свєнціцької, М. Яцикевич, С. Пелиньо, В. Возниці, І. Гузар, О. Винницької, О. Скрипій, О.Ріпецької, П. Курка кафедра німецької філології стала в 50-70 роки однією з провідних в Україні в галузі підготовки філологів – германістів. Це реноме вона зберігає по сьогоднішній день. Вся науково - педагогічна робота кафедри німецької філології скерована на підготовку філологів - викладачів німецької мови та літератури для середніх, спеціальних, вищих учбових закладів та для наукової діяльності в галузі германської філології. Рівень підготовки з германської філології, перекладознавства та інших суміжних дисциплін дозволяє випусникам кафедри успішно працювати в різних сферах суспільного життя, в тому числі у бізнесі.

              Для забезпечення високого рівня підготовки спеціалістів кафедра орієнтується на європейські стандарти викладання і вивчення теорії і практики німецької мови, загального та контрастивного мовознавства та літературознавства, дидактики та перекладознавства, організовує навчання студентів та стажування викладачів у вузах Австрії, Німеччини, Швейцарії. На кафедрі працюють досвідчені викладачі, які мають високий рівень фахової підготовки, плідно працюють в галузі германської філології (доц. Т. Буйницька, доц. Струк Т. М., проф. Максимчук Б.В., доц. Петращук Н.Є., доц. Віталіш Л.П., доц. Назаркевич Х.Я., доц. Котовські Г.Ф., ст. викл.  Кондзьолка О.В., доц. Комарницька Т.М., доц. Мідяна Т.М. Науково – педагогічні традиції кафедри успішно продовжує молоде покоління викладачів (ас. Димчевська Н.В., ас. Крайник О.В., ас. Панченко К.Ю., ас. Захаров Ю. М., ас. Оглашенний Р.І., ас. Теребушко Ю. Р., ас. Шаряк О. М. ас. Фещук Н.Є., ас. Ворончак Л.Б., ас. Музичук М.Ю., ас. Даць Ю.М., ас. Козакевич Б.В.,)

          На кафедрі працюють викладачі з Австрії і Німеччини, які делеговані різними організаціями і фондами і які значно підсилили культурологічні, літературознавчі та інші аспекти викладання германської філології. Завдяки їхній викладацькій та організаційно-педагогічній діяльності, співпраці з Інститутом Гете у Києві, діяльності німецького мовного центру (керівник доц. Петращук Н.Є.) на кафедрі зросла увага до вивчення та впровадження нових технологій вивчення іноземних мов.

  Порівняно з довоєнними роками розширилась тематика наукових досліджень кафедри і змінилась їх питома вага. Якщо раніше центр ваги наукових довоєнних досліджень був сконцентрований на проблемах літературознавства, то у повоєнні роки він перемістився на мовознавство, яке представляло і представляє до тепер наукові школи проф. Ю. Р. Куриловича та Б.М. Задорожнього (проф. Максимчук Б.В., доц. Струк Т.М., доц. Котовські Г.Ф., доц. Віталіш Л.П., ас. Теребушко Ю.Р.). Крім того тематика наукових досліджень розширилась за рахунок праць наукової школи проф. О.В. Чичеріна, яка починає з 60-х років інтенсивно займатись дослідженням лінгвостилістики та лінгвістики текстів різних функціональних стилів (доц. А. Мюллер, доц. Буйницька Т.О., доц. Петращук Н.Є., доц. Назаркевич Х.Я., ас. Захаров Ю.Р., ас. Музичук М.Ю.). Новим напрямом наукових досліджень кафедри стали проблеми дидактики та методики викладання німецької мови, проблеми лінгводидактики та лінгвокраїнознавства (доц. Комарницька Т.О., доц. Петращук Н.Є.), проблеми лінгвістики тексту (доц. Петращук Н.Є.), риторики (доц. Мідяна Т.М.), перекладознавства (доц. Назаркевич Х.Я.).

  Найбільш важливими результатами наукових досліджень кафедри є монографії проф. Б.М.Задорожного „Partizipien in den alten germanischen Sprachen“ (Leipzig, 1969), доц. Т.М.Мідяної „Die Periphrase“ (Thübingen, 2005), Т.І.Гавриліва „Identität in der österreichischen Literatur", І.Ю.Гузар „Україна в орбіті європейської мислі„ (Торонто-Львів, 1945) та ін.

  Основні напрями наукових досліджень кафедри:

   

  o    проблеми історико-порівняльного та загального мовознавства;

  o    проблеми теоретичної граматики німецької мови(модальність, семантичний синтаксис);

  o    лексикологічні та лінгвостилістичні дослідження ( фразеологічні особливості сучасної німецької мови, різновидність жанрів та функціональних стилів);

  o    методи інтенсифікації викладання німецької мови та дидактичні основи лінгвокраїнознавства.

  За останні роки кафедра активізувала свої зусилля у методичному забезпеченні навчального процесу і в першу чергу підготовці підручників і посібників.  Крім відомих на Україні підручників проф. Задорожного Б.М. „Порівняльна фонетика і морфологія готської мови“ (Львів, 1961), „Geschichtliche Laut- und Formenlehre des Deutschen“ (Lwiw, 1978), І.Ю.Гузар „Grammatik der gegenwärtigen deutschen Sprache“ (Київ, 1966) викладачі кафедри видали цілий ряд підручників і посібників, які знайшли широке застосування у навчальному процесі, зокрема:

  ·  Бориско Н., Бруннер К., Петращук Н. Навчально-методичний комплекс „DU“ (Вінниця, 2009),

  ·  Максимчук Б.В., Петращук Н.Є. „Lehr- und Übungsbuch in der deutschen Sprachgeschichte“ (Lwiw, 2003),

  ·  Максимчук Б.В., Максимчук І.Б. „Einführung in die Germanistik“ (Lwiw 2009, 2011),

  ·  Захаров Ю.М. „Praktisches Lehrbuch Deutsch“ (Камянець-Подільський, 2009),

  ·  Віталіш Л.П., Максимчук Б.В., Сулим В.Т. «Лексикологія німецької мови як другої іноземної» (Тернопіль, 2009).

  Кафедра німецької філології бере активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях у Мюнхені, Лейпцигу, Варшаві, Кракові, Кіровограді, Полтаві, Києві, Чернівцях та ін. Завдяки співпраці з Українським Вільним університетом у Мюнхені та фондом Г.Зайделя кафедра організувала 11 конференцій германістів України і Баварії, в яких взяли участь науковці Львова, Києва, Донецька, Одеси, Чернівців, Тернополя, Кіровограда, Івано-Франківська. При кафедрі успішно діє аспірантура. Новою формою організації науково-дослідної роботи аспірантів є щорічні семінари молодих науковців, які проводять учені кафедри та інституту германістики університету Ерлянген-Нюрнберг, з якими кафедру єднають впродовж 6 років партнерські зв’язки. Найбільшим досягненням цього співробітництва є видання у видавництві „Peter Lang“ (Німеччина) збірника праць молодих германістів кафедри „Die Lemberger Germanistik in der Ukraine Innensichten, Außensichten, Dissertationsvorhaben“ (2011). Одним із важливих напрямів творчої діяльності викладачів кафедри є переклад художніх і наукових творів: доц. Х.Я.Назаркевич (А.Кеппелер. «Росія як полі етнічна імперія», 2008), доц. Г.Ф.Котовські. А.Пріц, Е.Викукаль. «Груповий психоаналіз. Теорія. Техніка. Застосування», 2006, ас. Н.В.Димчевська «Щомісячний часопис Новоапостольської церкви» (2002), ас. О.І.Оглашенний, Й.Гьофнер «Християнське суспільство» (2002). Найбільшим досягненням перекладацької діяльності Львівської германістики є переклад І.Ю.Гузар «Мойсея» І.Франка (Moses, 2011). Важливою віхою для теорії і практики художнього перекладу на Україні був вихід у світ книги доц. Назаркевич Х.Я. «Основи перекладознавства», Львів, 2010.

   

  Основні публікації кафедри:

   

  Бориско Н.,  Бруннер К., Петращук Н. Навчально-методичний комплекс „DU“. – Вінниця: Нова книга, 2009.

  Віталіш Л.П., Максимчук Б.В., Сулим В.Т. Лексикологія німецької мови як другої іноземної. – Тернопіль, 2009.

  Вiталіш Л.П. Німецькі прислів’я та приказки: вправи i тексти. – Львів, 2009.

  Гузар І.Ю. Україна в орбіті європейської мислі. – Торонто-Львів, 1995.

  Гаврилів Т. Томас Бернгард. Старі майстри. Елізабет ІІ. — Івано-Франківськ, 1999. — 276 с.

  Гаврилів Т. Георг Гадамер Вірш і розмова. — Львів, 2002. — 188 с.

  Гаврилів Т. Знаки часу: спроби прочитання. — Івано-Франківськ, 2001. — 228 с.

  Гаврилів Т. Форма і фігура. Ідентичність у художньому просторі. - Львів, 2009.

  Гаврилів Т. Identität in der österreichischen Literatur des XX. Jahrhunderts. - Львів, 2005.

  Husar I.J. Grammatik der gegenwärtigen deutschen Sprache (Syntax). — Київ: Радянська школа, 1960. — 152 c.

  Husar I.J. Übungsbuch zur deutschen Grammatik (Morphologie und Syntax). — Київ: Радянська школа, 1966. — 174 c.

  Husar I.J. Grammatik der gegenwärtigen deutschen Sprache (Morphologie). — Київ: Радянська школа, 1956.

  Задорожний Б.М. Порівняльна фонетика і морфологія готської мови. — Львів: ЛДУ, 1960. — 297 с.

  Zadorožny B.M. Geschichtliche Laut- und Formenlehre des Deutschen. — Lwiw, 1987.

  Захаров Ю.М. Praktisches Lehrbuch Deutsch. – Камянець Подільський, 2009.

  Комарницька Т.М. Курс лекцій з методики навчання німецької мови (німецькою мовою). — Львів: ЛДУ, 1991. — 47 с.

  Максимчук Б.В., Петращук Н.Є. Історія німецької мови: практичний курс. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. — 279 с.

  Максимчук Б.В., Марченко Л.Г., Сулим В.Т., Поточняк В.Т. Німецька мова для філологів. – Львів, 2006.

  Maxymchuk B., Maxymchuk I. Einführung in die Germanistik. - Lwiw, 2009.

  Мюллер А.Я., Кащій С.Е. Das deutsche Konversationsbuch. — Львів: Вид-во Львівського університету, 1964.  — 106 c.

  Мюллер А.Я. До питання про елятив і його синоніми в німецькій мові. — Львів: Вид-во Львівського університету, 1959.

  Midjana T. Die Periphrase. Stauffenberg-Verlag, Tübingen. – 2005.

  Назаркевич Х.Я. Основи перекладознавства = Grundkurs Translatologie. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 298 с.

  Паславська А.Й. Заперечення як мовна універсалія. Принципи, параметри, функціонування. - Львів, 2005.

  Паславська А.Й. та ін. Конкурсні тестові завдання з німецької мови. — Львів: ЛДУ, 1999. — 290 с.

  Петращук Н.Є. та ін. Конкурсні тестові завдання з німецької мови. — Львів: ЛНУ, 2002. — 321 с.

  Петращук Н.Є. та ін. Конкурсні тестові завдання з німецької мови. — Львів: ЛНУ, 2004. — 376 с.

  Hawrylyschyn J., Maxymtschuk B., Petrashchuk N. Einführung in die Phonetik der deutschen Sprache. Ein Handbuch für die Germanitikstudierende/ Jaroslaw Hawrylyschyn, Bohdan Maxymtschuk, Natalia Petrashchuk //. – Lwiw : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 82 с.

   

  Переклади:

   

  Димчевська Н. В. Наша сім’я // Часопис Новоапостольської церкви; пер. з нім. 2008.  – № 12.  2009. – № 1 – 11. – 9 друкованих аркушів.

  Назаркевич Х., Дубасевич Р., Іваничук Н. Еріх Цьолнер. Історія Австрії; пер. з нім. — Львів: Літопис, 2001. — 700 с.

  Назаркевич Х.Я. Доріс А. Карнер. Сміх крізь сльози. – Львів: Класика, 2008. – 200с.

  Назаркевич Х.Я. Мора Терезія. День у день: роман; пер. з нім. – Львів: Літопис, 2009. – 456 с.

  Назаркевич Х.Я. Андреас Унтервегер. Значно далі (уривок з роману «Як на сьомому») // Альманах Четвертого міжнародного літературного фестивалю. Львів, 2009. – с. 209.

  Назаркевич Х.Я. Рафаель Урвайдер. Доречне підтвердження. Монологи // Альманах Четвертого міжнародного літературного фестивалю. Львів, 2009. – с. 211-212.

  Назаркевич Х.Я. Вниз за течією // Журнал «Просто неба». 2009, № 7. – с. 26 – 27.

  Салаган-Котовські Г.Ф. Переклад післямови до монографії: Агоян А. Гран прі Львова 1930 – 1933. Історична хроніка. - Львів, 2005.