Кафедра світової літератури
к. 431, тел.
239-45-82
E-mail: svitlit@franko.lviv.ua
 

Завідувач:
Мацевко-Бекерська Лідія Василівна, доцент, доктор філологічних наук


Члени кафедри:


Копистянська Нонна Хомівна, професор, доктор філологічних наук

Пам’ятні фото

 

доценти, кандидати філологічних наук

 

Бандровська Ольга Трохимівна

Кравець Ярема Іванович

Варецька Софія Олександрівна

Поліщук Надія Юріївна

Гаврилюк Альбіна Михайлівна

Фіськова Світлана Павлівна

 

асистенти, кандидати філологічних наук

 

Пастух (Денисюк) Христина Андріївна

 

асистенти

 

Коминська Наталія Іванівна

Сенчук Ірина Анатоліївна

Кушнір Ірина Богданівна

Тарасюк  Ярина  Петрівна

Мельник Діана Миколаївна

Яремчук (Бурмістрова) Вікторія Володимирівна

 

Старшi лаборанти – Заяць Ярослава Миколаївна, Кіт Оксана Іванівна

НАУКОВИЙ СЕМІНАР КАФЕДРИ

ПРОСТІР ЛІТЕРАТУРИ

 

МІЖНАРОДНІ ЧИЧЕРІНСЬКІ ЧИТАННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ (МАҐІСТЕРСЬКІ/ДИПЛОМНІ РОБОТИ)

СПИСКИ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ

 

НОБЕЛІВСЬКІ ЛЕКЦІЇ

 

Педагогічна практика

 

Державний іспит з національної літератури

 

Основні напрями наукових досліджень кафедри:

Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ сторіччя. Керівник наукової теми – доцент Мацевко-Бекерська Л. В.

 

Кафедра підготувала і видала такі підручники, навчальні посібники та методичні матеріали:

Шаповалова М. С., Рубанова Г. Л., Моторний В. А. Історія зарубіжної літератури. Середні віки. Відродження. – Львів, 1993 (2-ге видання). – 312 с.

Бандровська О. Т. Творчість Девіда Лоджа і академічний контекст. – Київ, 1998. – 90 с.

Сервантес і проблеми розвитку європейської прози. Збірник наукових праць. Серія “Проблеми світової літератури”. Вип. 1. – Львів, 2000. – 185 с.

Фіськова С. П. Geschichte der deutschen Literatur in Perioden, Entwicklungsrichtungen, Ideen und Namen. Methodisches Handbuch. – Львів, 2003. – 340 с.

Фіськова С. П. Основні концепції та школи літературознавства ХХ ст. Програма навчального курсу освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”. – Львів, 2003. – 22 с.

Рубанова Г. Л. Програма, методичні рекомендації, документація з педагогічної практики (курс “Історія світової літератури”) для спеціалістів і магістрів. – Львів, 2003. – 31 с.

Бандровська О. Т. Англійська література доби Середньовіччя, Відродження і ХVІІ століття. Програма, методичні вказівки та плани практичних занять до курсу “Національна література”. – Львів, 2004. – 47 с.

Рубанова Г. Л. Історія світової літератури. Західноєвропейське Середньовіччя (ІІІ-ХІV ст.). – Львів, 2004. – 144 с.

Копистянська Н. Х. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства. – Львів, 2005. – 368 с.

Бандровська О. Т. English Literature of the Middle Ages. – Львів, 2008. – 160 с.

Бандровська О. Т., Кравець Я. І. Методичні вказівки для виконання курсових та магістерських (дипломних) робіт з історії світової літератури для студентів факультету іноземних мов. – Львів, 2008. – 15 с.

Фіськова С. П. Ганс Якоб Крістоф фон Гріммельсгаузен. Текст лекції та методичні вказівки до теми. – Львів: ПАІС, 2008. – 28 с.

Збірник наукових праць. Серія “Проблеми світової літератури”. Вип. 2. – Львів, 2009. – 148 с.

Українсько-бельгійські літературні зв’язки. 1870–2008 : Бібліографічний покажчик / [укл. Т. Добко, Я. Кравець та ін.] ; НАН України. Нац. б-ка ім. В. Вернадського ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К., 2010. – 246 с.

Шаповалова М. С., Рубанова Г. Л., Моторний В. А. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження : підручник / за ред. Я. Кравця. – 3-тє вид., переробл. і доп. – К : Знання, 2011. – 476 с.

Мацевко-Бекерська Л. В. Методика викладання світової літератури. – Львів : Коло, 2011. – 320 с.

 

Кафедра світової літератури (перша назва – кафедра західноєвропейської літератури) як окремий структурний підрозділ почала діяти при філологічному факультеті наприкінці 1939 р. разом із поновленням занять у Львівському університеті. Першим керівником кафедри (1939‑1947) став відомий літературознавець, письменник і перекладач Михайло Рудницький (1889‑1975) спеціаліст з української літератури та порівняльного літературознавства. З 1944 р. на кафедрі почала працювати Марія Шаповалова (1915‑1994). Захистивши кандидатську дисертацію “Іван Франко – дослідник і перекладач Шекспіра”, вона ініціювала написання (у співавторстві) підручника “Історія зарубіжної літератури. Середні віки. Відродження”, який мав дотепер уже чотири видання (зокрема, 1982 р., 1993 р. і 2011 р.) і залишається одним із найавторитетніших українських підручників з даного курсу для гуманітарних факультетів.

З 1948 р. кафедру західноєвропейської літератури (1949 р. перейменовану на “кафедру зарубіжних літератур”) очолив к.ф.н., доц. Олексій Чичерін (1899‑1989), згодом професор, який працював на кафедрі до останніх років життя. О. Чичерін захистив 1957 р. докторську дисертацію “Роман-эпопея в литературе критического реализма”, впродовж 1958‑1982 рр. одна за одною у московських видавництвах з’являються його книги “Идеи и стиль”, “Ритм образа”, “Очерки по истории русского литературного стиля”, “Произведения О. Бальзака “Гобсек” и “Утраченные иллюзии”, що стали теоретичною основою літературознавчої школи дослідників авторського стилю. З 1950 р. кафедра перебуває у структурі факультету іноземних мов. З 1974 по 1985 рр. кафедрою завідував літературознавець-славіст проф. Володимир Моторний (співавтор підручника “Історія зарубіжної літератури. Середні віки. Відродження”), а з 1985 по 1996 рр. – доц. Альбіна Гаврилюк (авторка монографії “Стиль форсайтівського циклу Джона Голсуорсі”). З 1996 р. до липня 2010 р. кафедру очолював доц. Ярема Кравець, дослідник франкомовних літератур (зокрема і бельгійської та квебекської), їхніх взаємин з українською, дійсний член НТШ, автор понад 350 наукових публікацій, перекладач, член НСП. З липня 2010 р. завідувачем кафедри є доцент, доктор філологічних наук Лідія Мацевко-Бекерська (авторка монографії Українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ століть у дзеркалі наратології). З травня 1997 р. кафедра дістала назву “кафедра світової літератури”. Своєю педагогічною діяльністю кафедра охоплює три факультети Львівського національного університету імені Івана Франка, на яких читаються курси історії світової літератури (факультет іноземних мов, факультет культури і мистецтв та філософський факультет) та відповідних національних літератур (факультет іноземних мов). Крім того, кафедра забезпечує підготовку зі спеціальності “Учитель світової літератури” на філологічному факультеті, викладання світової та національної літератур на гуманітарно-природничому факультеті Інституту післядипломної освіти. При кафедрі є денна і заочна аспірантури.

На кафедрі світової літератури впродовж останніх 10 років було захищено 14 кандидатських і 1 докторську дисертацію. 

Дисертант

Тема дисертації

Рік захисту

Місце захисту

Бандровська О. Т.

Творчість Д. Лоджа і англійський університетський роман 70-80-рр. ХХ ст.

1999

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.

Коваль М. Р.

Роль і місце ігрового чинника в романній творчості Джона Барта як явищі літератури постмодернізму.

2000

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

Поліщук Н. Ю.

Трансформація міфологеми Агасвера в західноєвропейській літературі ХІХ-ХХ ст.

2001

Львівський національний університет

ім. І. Франка.

Тодчук Н. Є.

Роман І. Франка “Для домашнього огнища” в руслі традиції і новації європейської літератури кінця ХІХ ст.

2001

Львівський національний університет

ім. І. Франка.

Цибенко Л. Б.

Часово-просторова модель роману К. Рансмайра Останній світ. Феноменологічне наближення.

2001

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

Шевчук Н. В.

“Різдвяні оповіді” Ч. Діккенса у хронотопно-типологічних зв’язках.

2001

Львівський національний університет

ім. І. Франка.

Мочернюк Н. Д.

Сновидіння в поетиці романтизму: часово-просторова специфіка.

2005

Тернопільський
національний педагогічний університет ім.
 В. Гнатюка.

Гнідець У. С.

Специфіка комунікації в літературі для дітей та юнацтва (на матеріалі сучасної німецькомовної прози).

2007

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського.

Яремко Р. В.

Образ автора як форма експресивно-смислової оповіді у прозі М. Фріша.

2007

Тернопільський
національний педагогічний університет ім.
 В. Гнатюка.

Варецька С. О.

Барокова парадигма у творчості Ґюнтера Ґраса

2008

Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка

Петрусь О. В.

Особливості наративної стратегії в біографічній прозі П. Акройда.

2008

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.

Пастух Х. А.

Еволюція готичної поетики і роман “Буреверхи” Е. Бронте.

2009

Львівський національний університет

ім. І. Франка.

Рітц-Ракул К. П.

Поетика гіперроману в культурологічній та літературно-критичній перспективі (на прикладі романів М. Джойса, С. Моултропа, Ш. Джексон, М. Каверлі).

2009

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.

Мацевко-Бекерська Л. В.

(докт. дис.)

Наративні стратегії малої прози (на матеріалі української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.).

2009

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

Дробіт І. М.

Історичний дискурс у британському романі 80-90-х років ХХ ст.

2010

Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка

 Міжкафедральний науковий семінар “Проблеми світової літератури” (заснований у лютому 1997 р. кафедрою світової літератури) працює щомісячно. Керівники семінару – доц. Кравець Я. І., з вересня 2010 р. – доц. Мацевко-Бекерська Л. В. У семінарі беруть участь викладачі-зарубіжники, аспіранти, пошуковці кафедри, інших гуманітарних кафедр Львівського національного університету ім. І. Франка та кафедр іноземних мов міста й області. Учасниками семінару є також студенти-магістранти і студенти, які виконують курсові роботи з національних літератур, а також науковці інших кафедр Львівського національного університету ім. І. Франка й наукових установ міста. Завдяки цьому семінар набув статусу “Міжвузівський науковий семінар” (1.01.2002 р.).

З 1997 р. на факультеті функціонувало Міжнародне науково-методологічне об’єднання-семінар “Проблеми художнього часу, простору, ритму”. Організатор і керівник – проф. Н. Х. Копистянська. Об’єднання-семінар було спрямоване як на теоретичну, так і на педагогічну діяльність, об’єднувало відомих учених та наукову молодь навколо однієї проблеми для постійної спільної роботи. Працювало у двох формах – семінарських занять (ЛНУ, ауд. 420) і створення інформаційного простору і простору співпраці, географічно необмеженого завдяки Інтернету. До завдань об’єднання належала організація конференцій чи окремих часо-просторових секцій на міжнародних конференціях із наступною публікацією матеріалів. Розширювалися творчі зв’язки з окремими вченими та науковими центрами України та закордону. Існувала угода про співпрацю об’єднання-семінару з  філологічним факультетом (кафедра історії літератури і порівняльного літературознавства). З 1997 р. об’єднання стало партнером Інституту м. Відня (Австрія), а з 1999 р. сектором Комісії з поетики і стилістики Міжнародного комітету славістів.

З 2001 р. організовано Міжкафедральний цикл лекцій “Нобелівські лауреати з літератури” (керівник проекту – доц. Кравець Я. І.). в рамках Міжвузівського наукового семінару “Проблеми світової літератури”. Цикл розрахований на тривале продовження в наступні роки (періодичність – одна лекція на місяць). До читання лекцій, окрім викладачів кафедри, залучаються провідні фахівці та дослідники світової літератури з інших гуманітарних кафедр університету, а також з інших вузів та наукових установ Львова та зарубіжних навчальних закладів. У циклі лекцій “Нобелівські лауреати з літератури” виступали науковці-літературознавці Н. Жлуктенко (Київ), В. Меньок (Дрогобич), С. Криворучко (Харків), Р. Яремко (ФРН), науковці інших гуманітарних кафедр ЛНУ ім. І. Франка та львівських вузів, творчих спілок. Мета циклу – ознайомлення якомога ширшої аудиторії з найкращими надбаннями світової літератури ХХ-ХХІ століть. У планах кафедри – підготовка та видання кращих текстів лекцій та текстів нобелівських промов письменників-лауреатів.

Наукові конференції кафедри світової літератури “Чичерінські читання” мають уже двадцятилітню історію. 12‑14 лютого 1990 р. Кафедра світової літератури (на той час кафедра зарубіжних літератур) запросила майже 30 літературознавців України та Росії взяти участь у роботі наукової конференції до першої річниці смерті О. В. Чичеріна. 

Наступні “Чичерінські читання”, що відбулися 2‑4 лютого 1993 р., мали конкретну наукову тему – “Проблеми зарубіжної оповідної прози” і зібрали 45 літературознавців з України, Росії та інших країн.

ІІІ Міжнародні Чичерінські читання (2‑3 грудня 1997 р.) були пов’язані з творчістю Сервантеса (1547-1616) і згуртували навколо цієї проблеми понад 40 учасників, серед них і літературознавці з Росії та Словаччини. 

ІV Міжнародні Чичерінські читання “Роман і стиль” (присвячені 200-річчю від дня народження О. де Бальзака та 100‑річчю О. В. Чичеріна) проходили 25‑27 листопада 1999 р. Участь у читаннях взяло 47 літературознавців з України, Росії, Великобританії та Хорватії.

V Міжнародні Чичерінські читання “Проблеми розвитку художньої прози”, зініційовані кафедрою світової літератури, відбулися 20‑22 жовтня 2004 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка. До участі у конференції зголосилося 79 учасників не тільки з вищих навчальних закладів України – Київ, Харків, Дніпропетровськ, Полтава, Черкаси, Луцьк, Чернівці, Дрогобич, Івано-Франківськ, але й з-за кордону – Білорусь, Болгарія, Росія, Словаччина, ФРН.

21‑22 жовтня 2009 р. кафедра світової літератури Львівського національного університету ім. І. Франка провела VI Міжнародні Чичерінські читання “Світова класика в літературно-критичному дискурсі ХХІ століття”. Серед 109 заявок для участі у Читаннях (14 докторів наук) було представлено 6 країн – Білорусь, Литва, Польща, Словенія, Росія, 20 міст України,. Як правило, за матеріалами Міжнародних Чичерінських конференцій друкуються наукові збірники ВАКівського статусу, як от вип. 118 та 119 (1, 2) “Іноземна філологія”.

VII Міжнародні Чичерінські читання заплановані на 20-21 жовтня 2011 р.

Кафедра підтримує постійні творчі контакти з літературознавцями Австрії, Бельгії, Греції, Канади (Квебек), Люксембургу, Польщі, Росії, Румунії, Словаччини, Словенії, США, Фінляндії, Франції, ФРН, Чехії. Співробітництво із закордонними науково-дослідними центрами втілюється в обміні науковою продукцією та консультуванні з різноманітних питань світового літературного процесу, а також у спільних публікаціях. Розробляються наукові проекти, якими кафедра інтеґрується у європейську систему досліджень проблем зарубіжного літературознавства і літературної компаративістики.

В останні роки наукові зацікавлення співробітників кафедри світової літератури були зосереджені на таких питаннях: основні літературні процеси у світовій літературі (проф. Копистянська Н. Х., д.ф.н. Мацевко-Бекерська Л. В., доценти Бандровська О. Т., Кравець Я. І., Поліщук Н. Ю., Рубанова Г. Л., асистенти Пастушук Г. О., Тарасюк Я. П.), проблеми розвитку роману у світовій літературі (доценти Бандровська О. Т., Гаврилюк А. М., Кравець Я. І., Поліщук Н. Ю., Фіськова С. П., асистенти Кушнір І. Б., Тарасюк Я. П.), модифікація жанрів та проблеми часу і простору в сучасній літературі (професор Копистянська Н. Х., д.ф.н. Мацевко-Бекерська Л. В., доцент Фіськова С. П.), проблеми стилю та образу автора (доценти Гаврилюк А. М., Рубанова Г. Л., Фіськова С. П.), проблеми літературного постмодернізму (доцент Бандровська О. Т., Поліщук Н. Ю., асистент Сенчук І. А.), проблеми перекладознавства (доцент Кравець Я. І., асистенти Кушнір І. Б, Тарасюк Я. П.).

 Теоретичні курси кафедри:

     Антична література (доцент Гаврилюк А. М, асистент Тарасюк Я. П.)

     Історія світової літератури Середньовіччя та Відродження (доцент Кравець Я. І., Фіськова С. П., асистент Тарасюк Я. П.)

     Історія світової літератури ХVІІ-ХVІІІ ст. ст. (Кравець Я. І., Фіськова С. П., асистенти Пастушук Г. О., Сенчук І. А., Тарасюк Я. П., Яремчук В. В.)

     Історія світової літератури ХІХ ст. (професор Копистянська Н. Х., доценти Бандровська О. Т., Кравець Я. І., Поліщук Н. Ю., асистенти Кушнір І. Б., Сенчук І. А.)

     Історія світової літератури ХХ ст. (доценти Бандровська О. Т., Поліщук Н. Ю., асистент Сенчук І. А.)

     Вступ до літературознавства (д.ф.н., доцент Мацевко-Бекерська Л. В., доцент Поліщук Н. Ю.)

     Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах (д.ф.н., доцент Мацевко-Бекерська Л. В.)

     Методика викладання світової літератури у ВНЗ (д.ф.н., доцент Мацевко-Бекерська Л. В.)

     Історія англійської літератури (доценти Бандровська О. Т., Гаврилюк А. М., асистенти Пастушук Г. О., Сенчук І. А., Яремчук В. В.)

     Історія німецької літератури (доцент Фіськова С. П., к.ф.н. Варецька С. О., асистент Мельник Д. М.)

     Історія французької літератури (доцент Кравець Я. І., асистенти Кушнір І. Б., Тарасюк Я. П.)

     Історія іспанської та латиноамериканської літератур (асистенти Маєвська О. Т., Тарасюк Я. П.).

     Основні концепції і школи літературознавства ХХ ст. (доцент Поліщук Н. Ю.)

     Проблеми літератури Англії (асистент Сенчук І. А.)

     Проблеми літератури Німеччини (доцент Фіськова С. П., асистент Мельник Д. М.)

     Проблеми літератури Франції (доцент Кравець Я. І., асистент Кушнір І. Б.)

     Проблеми літератури Іспанії (асистент Маєвська О. Т.)

 Спецкурси кафедри:

Спецкурси кафедри: 

  • Історія світової літератури (для студентів філологічного факультету) (професор Копистянська Н.Х.)
  • Історія англійського роману (доцент Бандровська О.Т.)
  • Поетика романтичного роману (асистент Мельник Д.М.)
  • Особливості жіночого письма англійської літератури ХІХ – ХХ століть (доцент Поліщук Н.Ю.)
  • Українсько-франкомовні літературні контакти ХХ століття (доцент Кравець Я.І.)
  • Вплив філософських концепцій на розвиток іспанської літератури ХVІІ – ХVІІІ століть (асистент Маєвська О.Т.)
  • Теорія літератури (доцент Мацевко-Бекерська Л.В.)
  • Американська література (доцент Поліщук Н.Ю.)
  • Порівняльне літературознавство (асистент Кушнір І.Б.)

 Перекладацька діяльність кафедри за останні роки знайшла втілення у таких окремих перекладних виданнях: 1. Дені де Ружмон. Європа у грі. Шанс Європи (пер. з франц. Кравець Я. І.). – Львів: Літопис, ЦГД ЛДУ ім. І. Франка, 1998 2. Дені де Ружмон. Відкритий лист до європейців (пер. з франц. Тарасюк Я. П.). – Львів: Літопис, ЦГД ЛДУ ім. І. Франка, 1998. 3. Дені де Ружмон. Любов і західна культура (пер. з франц. Тарасюк Я. П.). – Львів: Літопис, 2001. 4. П. Вейн. Чи вірили греки у свої міфи? Есей про конституентну уяву (пер. з франц. Кравець Я. І.). – Львів, Каменяр, 2003. 5. Кшиштоф Помян. Європа та її нації (пер. з франц. Кравець Я. І.). – Львів: Каменяр, 2003. 6. Проспер Меріме. Богдан Хмельницький: роман, історичний нарис, новели (пер. з франц. Кравець Я. І.). – Харків: Фоліо, 2004. 7. Етьєн де ля Боесі. Міркування про добровільне рабство (пер. з франц. Кравець Я. І.). – Львів: Сполом, 2005. 8. Ігор Цар. Останні будуть першими (перекл. на англ. Г. Пастушук, З. Стех.). – Львів: Папуга, 2005. 9. Ле Гофф Жак. Середньовічна уява (пер. з франц. Кравець Я. І.) – Львів: Літопис, 2007. 10. Стефан Куртуа, Ніколя Верт, Жан-Луї Панне, Анджей Пачковський, Карел Бартошек, Жан-Луї Марголен. Чорна книга комунізму: злочини, терор і репресії (пер. з франц. Кравець Я. І.). – Львів: Афіша, 2008. 11. Анн-Софі Брасм. Дихаю (пер. з франц. Тарасюк Я. П.). – Львів: Кальварія, 2008. 12. Меріме Проспер. Богдан Хмельницький / Меріме Проспер; пер. з франц. Кравець Я. І. [аудіокнига]. – Київ: Аудіо Планета, 2009. 13. Коротка франкомовна проза ХХ століття (Бельгія, Канада (Квебек), Франція) ; пер. з франц. Кравець Ярема. – Львів : Тріада плюс, 2010. – 416 с.

Наукова робота кафедри

Важливіші публікації кафедри

Бандровська О. Творчість Девіда Лоджа і академічний контекст / О. Бандровська. – Київ : Ґенеза, 1998. – 90 с.

У книзі досліджено творчість сучасного англійського письменника і літературознавця Девіда Лоджа. Його романи Обмін місцями,Маленький світ,Славетна професія розглянуто у контексті традиційного для англійської літератури університетського роману. Літературознавчі погляди письменника подано з урахуванням літературно-критичних тенденцій 2-ої пол. ХХ ст. 

Бандровська О. Англійська література доби Середньовіччя : навч. посібник  /

О. Бандровська. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 160 с. англ. мовою.

У навчальному посібнику, організованому за хронологічним принципом, стисло представлено систематизовану історію англійської літератури доби Середньовіччя, її основні постаті, твори та провідні жанри. Фрагменти художніх творів мають на меті проілюструвати окремі тенденції літературного розвитку кожного періоду.

 Варецька С. Барокова парадигма у творчості Ґюнтера Ґраса / С. Варецька. – Дрогобич : Коло, 2008. – 240 с.

У монографічному дослідженні вперше системно проаналізовано творчість видатного сучасного німецького письменника Ґюнтера Ґраса крізь призму барокової парадигми. Увагу зосереджено на висвітленні художньо-філософського образу бароко, який став основою для твердження про функціонування у сучасній культурі барокової парадигми.

 Гаврилів Т. Ідентичності в австрійській літературі ХХ сторіччя  / Т. Гаврилів. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2008. – 408 с. – нім. мовою.

У монографії на прикладі вибраних текстів австрійської літератури ХХ ст. висвітлюється ідентичнісна проблематика. Досліджується ідентичність особи, художнього тексту, а також зв’язки між ними. Монографія пропонує науково-практичний погляд на коло проблем, яке теоретично опрацьовується в габілітаційному дослідженні.

 Гаврилів Т. Форма і фігура. Ідентичність у художньому просторі / Т. Гаврилів. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2009. – 480 с.

У монографії розглядаються теоретичні проблеми функціонування і розвитку художніх жанрів. Тенденція до посиленого проникнення форм подорожньої й автобіографічної літератури в простір художнього мовлення, частково дефікціоналізація традиційно фікційних жанрів відбуваються в руслі загостреного інтересу до ідентичності проблематики загалом і до ідентичності «я» зокрема.

 Гаврилюк А. Стиль форсайтовского цикла Джона Голсуорси. К борьбе за реализм в английской литературе / А. Гаврилюк. – Львов : Вища школа, 1977. – 168 с.

У монографії досліджуються естетичні погляди Джона Голсуорсі на літературу та мистецтво. Розглядаються роль митця в суспільстві, поняття краси, ритму, форми, стилю в мистецтві. Особливу увагу приділено боротьбі письменника з модернізмом щодо трьох кардинальних питань: ідейний зміст мистецтва; зображення людських характерів; сюжет як стрижень оповіді в романі.

 Токарчук Ольга. Гра на багатьох барабанчиках / Ольга Токарчук ; пер. з пол. Дмитрук Віктор. – Львів : Літопис, 2004. – 310 с.

Кожен, для кого найбільшим страхом є усвідомити, що все виявилося саме таким, яким видавалося, має прочитати цю книжку відомої письменниці Ольги Токарчук.

 Токарчук Ольга. Правік та інші часи / Ольга Токарчук ; пер. з пол. Дмитрук Віктор. – Львів : Кальварія, 2004. – 224 с.

Небесне й пекельне, прекрасне й потворне, висока символіка, містика і низький побут, любов і смерть, сухий прагматичний розум і вдумливе зацікавлене безумство, ненависть і самовідданість, трагізм двох світових воєн, тверезий реалізм і магія міфу – усе поєдналося в дивовижному селі, що зветься Правік…

 Камаева Е. Французский социально-философский роман конца XIX века в борьбе против политической реакции / Е. Камаева. – Львов : Вища школа, 1989. – 200 с.

У монографії на прикладі творів А. Франса, Е. Золя, П. Бурже, А. Доде, Е. Рода та інших письменників досліджуються основні тенденції ідейно-естетичної боротьби в літературі кінця ХІХ ст. Показане осмислення письменниками ролі митця та місця вчених і мислителів-гуманістів у соціальному прогресі суспільства.

 Копыстянская Н. Жанровые модификации в чешской литературе. (Период становления социалистического реализма) / Н. Копистянська. – Львов : Вища школа, 1978. – 256 с.

У монографії досліджується взаємодія і взаємовплив жанрів, виникнення нових жанрових різновидів як одна із закономірностей літературного процесу ХХ ст. Жанрові модифікації розглядаються в історичному аспекті, що дозволяє прослідкувати зв'язок поміж становленням методу соціалістичного реалізму в конкретних суспільно-історичних умовах і видозміною жанрових форм.

 Копыстянская Н. Иван Ольбрахт – человек, писатель, публіцист / Н. Копистянська. – Львов : Свит, 1991. – 269 с.

У монографії на основі фактичного матеріалу, в тому числі взятого із архівів, чеської та закарпатської преси 20-30-х років, показана самобутня особистість письменника-новатора, прослідковано головні напрями його пошуків у художній та публіцистичній діяльності, домінанти його творчої індивідуальності.

 Копистянська Н. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства / Н. Копистянська. – Львів : ПАІС, 2005. – 368 с.

У монографії поставлені проблеми генології – дослідження літературних родів і жанрів у їх взаємодії. Праця має теоретичне (подано концепцію поняття “жанр”, “жанрова система”), методологічне і методичне (запропоновано авторську методологічну основу вивчення жанро- і системотворення), історико-літературне спрямування.

 Мопассан Гі де. Осел. Коса. Обпікся. Вбивця. Розлучення. Вікно. Вечір. Капустю. Покійниця. Портрет. Стрибок пастуха. Старі манатки. Магнетизм. Корсиканський бандит. Прощання з тілом. Мрії. Сповідь жінки. Місячне сяйво. Жага. Листування. Крутійство. Івеліна Саморіс. Приятель Жозеф. Сирота. Новосілля. Бабусині поради : новели / Гі де Мопассан ; пер. з франц. Кравець Ярема // Мопассан Гі де : твори у 8 т. – К.: Дніпро, 1970-1972. – Т. 3, 6-8; передр. : Мопассан, Гі де. Місячне сяйво. Сирота / Гі де Мопассан ; пер. з франц. Кравець Ярема // Гі де Мопассан. Новели. – К., “Школа”, 2002. – с. 353–362.

У восьмитомнику Гі де Мопассана [К., «Дніпро», 1969-1972] міститься майже весь доробок письменника. Для цього видання використано переклади з десятитомника Мопассана українською мовою, що вийшов у «Книгоспілці», у 1927-1930 рр. Ряд творів в українському перекладі друкується вперше. В останньому томі вміщено бібліографію українських видань творів письменника.

 Батай Мішель. Різдвяна ялинка / Мішель Батай ; пер. з франц. Кравець Ярема. – К. : Радянський письменник, 1974 (1975). – 168 с.

Батько й син відпочивали на південному березі Корсики. Хлопчик з човна ловив рибу. Ніщо не віщувало біди. І раптом на їх очах вибухнув літак з ядерними бомбами. Хлопчик дістав смертельну дозу опромінення. Жити йому залишилося три місяці… Хто винуватець трагедії? Разом зі своїм героєм автор шукає відповіді на це питання. 

Саган Франсуаза. Здрастуй, печаль! / Франсуаза Саган ; пер. з франц. Кравця Яреми // Франсуаза Саган. Чи любите ви Брамса? Сонячний промінь в холодній воді. Здрастуй печаль! : повісті ; переклад з французької. – К. : Молодь, 1983. – 336 с. – С. 245–332.

Першу повість «Здрастуй, печаль!» (1954) авторка написала у вісімнадцятирічному віці. Ф. Саган – автор кільканадцяти повістей, театральних п’єс, сценаріїв, балетних лібрето. У психологічних повістях відомої французької письменниці звучить туга за справжнім глибоким почуттям, непідкупне співчуття и ніжність до своїх героїв.

 Роблес Емманюель. Італійська весна : романи / Емманюель Роблес ; пер. з франц. Кравець Ярема. – К. : Молодь, 1985. – 304 с.

Дія роману «Італійська весна» переносить читача до італійської столиці часів Другої Світової війни. Це розповідь про мужність патріотів-учасників руху Опору, дружбу французів та італійців у їхній боротьбі з фашизмом. Роман «Морська прогулянка» присвячений долі молодих людей обпалених вогнем війни.

 Флобер Гюстав. Іродіада / Гюстав Флобер ; пер. з франц. Кравець Ярема // Гюстав Флобер : твори в двох томах. – К. : Дніпро, 1987. – Т. 2. – С. 562589 ; передр. : Флобер Гюстав. Іродіада / Гюстав Флобер ; пер. з франц. Кравець Ярема  //  Гюстав Флобер. Пані Боварі. Проста душа. Іродіада. К. : Веселка, 2006. – С. 359389. – «Шкільна бібліотека».

Повість «Іродіада», прекрасна історична фреска про Іудею І ст., повертає читача до пізньої античності, історичної епохи, яка постійно цікавила письменника. Сюжет повісті взятий із Євангелія, де розповідається про страту Іоанна Хрестителя. 

Боплан Гійом Левассер де. Опис України / Гійом Левассер де Боплан. Українські козаки та їхні останні гетьмани ; Проспер Меріме Богдан Хмельницький ; пер. з франц. Кравець Ярема. – Львів : Каменяр, 1990. – 301 с.

Твори, що ввійшли до книги, – визначне явище у світовій україністиці. Праця Боплана, французького інженера XVII ст., тривалий час була єдиним, найавторитетнішим джерелом пізнання героїчної історії запорізького козацтва, звичаїв українців, флори та фауни краю. Пропоновані твори П. Меріме – унікальне свідчення українознавчих зацікавлень класика французької літератури.

 Меріме Проспер. Богдан Хмельницький / Проспер Меріме ; пер. з франц. Кравець Ярема // Історичні постаті України : Іст. нариси. – Одеса : Маяк, 1993. – С.65–190.

Пропонована історична праця видатного французького письменника П. Меріме – унікальне свідчення зацікавлень класика французької літератури українською історією, зокрема запорізьким козацтвом, якому він присвятив низку своїх наукових студій. 

Моріак Франсуа. Життя Ісуса / Франсуа Моріак ; пер. з франц. Кравець Ярема. – Львів : Каменяр, 1994. – 136 с.

Книга відомого французького письменника, лауреата Нобелівської премії Франсуа Моріака (1885-1970) приваблює глибоко гуманістичним, психологічно переконливим розкриттям образу Ісуса Христа – Сина Божого, Сина людського.

 Фроссар Андре. 36 доказів існування диявола / Андре Фроссар ; пер. з франц. Кравець Ярема. – Львів : Свічадо, 1995. – 104 с.

Цей неординарний текст із загадковою назвою викликає різне сприйняття. Один читач бачить у ньому майстерно використаний епістолярний жанр, дотепні сцени, екскурси в історію людства. Інший – страхається його, немов би якоїсь літературної крамоли. Видання твору відомого французького письменника чудово ілюстроване львівським художником Володимиром Кауфманом.

 Меріме Проспер. Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький / Проспер Меріме ; пер. з франц. Кравець Ярема. – К. : Бібліотека українця, 1998. – 240 с.

Пропоновані твори Проспера Меріме – унікальне свідчення українознавчих зацікавлень класика французької літератури. В них письменник виступає як сумлінний науковець, психолог, історик. В історичній праці П. Меріме Богдан Хмельницький постає не тільки як мудрий політик і дипломат, а й як геніальний державний та військовий діяч і патріот.

 Ружмон Дені де. Європа у грі. Шанс Європи / Дені де Ружмон ; пер. з франц. Кравець Ярема // Дені де Ружмон. Європа у грі. Шанс Європи. Відкритий лист до європейців ; Ружмон Дені де. Відкритий лист до європейців / Дені де Ружмон ; пер. з франц. Іванів Ярина // Дені де Ружмон. Європа у грі. Шанс Європи. Відкритий лист до європейців. – Львів : Літопис, 1998. – 280 с.

Дені  де Ружмон – відомий швейцарський культуролог, який був тісно пов’язаний з представниками персоналізму – філософсько-релігійного напрямку, що вважав особистість та її існування основним предметом філософії й головною проблемою історії та культури. Центральною темою усіх його досліджень є ідея спільності культурної спадщини європейських народів.

 Конгар Ів. Дев’ятсот років опісля / Ів Конгар ; пер. з франц. Кравець Ярема. – Львів : Свічадо, 2000. – 104 с.

Ів Конгар – відомий західний богослов, один із тих, хто своєю працею готував грунт для ІІ Ватиканського Собору. У цій праці, досить стислій, автор звертається до питання єдності Вселенської Церкви, а зокрема, пропонує «кілька елементів інтерпретації історичної реальності «східної схизми».

 Косик Володимир. Симон Петлюра / Володимир Косик ; пер. з франц. Кравець Ярема. – Львів : НТШ, 2000. – 88 с.

Ім’я професора Володимира Косика добре відоме колові українських науковців (книжки і статті французькою мовою виходили під псевдонімом Борис Марченко). У новому виданні розповідається про життя і діяльність видатного українського діяча Симона Петлюри. Висвітлюються політичні події в Україні 1905-1920 рр.

 Вейн Поль. Чи вірили греки у свої міфи? / Поль Вейн ; пер. з франц. Кравець Ярема. – Львів : Каменяр, 2003. – 170 с.

Автор порівнює істину певного моменту із певною програмою:чи це правдиве? чи це фальшиве? Щодо реципієнта програми, то він сам є фактом творіння. Такою ж є інтелектуальна лінія цієї книжки, подана методом послідовного зближення під час дослідження найрізноманітніших текстів – від Арістотеля та Павсанія до Цицерона й Евсебія. 

Помян Кшиштоф. Європа та її нації / Кшиштоф Помян ; пер. з франц. Кравець Ярема. – Львів : Каменяр, 2003. – 169 с.

Історія Європи – це історія її кордонів, історія її конфліктів. Саме в такій інтерпретації переосмислюються факти, які складають основу цієї книги.

 Меріме Проспер. Богдан Хмельницький / Проспер Меріме ; пер. з франц. Кравець Ярема // Проспер Меріме. Богдан Хмельницький : роман, іст. нарис, новели. – Харків : Фоліо, 2004. – С.195–321. –  «Бібліотека світової літератури».

Творча спадщина Проспера Меріме (1803-1870), відомого французького письменника ХІХ століття, посідає значне місце у світовій літературі. «Богдан Хмельницький» (1863) – це не зовсім точна у фактах, але дуже захоплююча книга, присвячена одному з найвидатніших діячів в вісторії України і запорозького козацтва.

 Меріме Проспер. Богдан Хмельницький / Проспер Меріме ; пер. з франц. Кравець Ярема // Проспер Меріме. Богдан Хмельницький : роман, іст. нарис, новели. – Харків : Фоліо, 2004. – С.195–321. – «Шкільна серія».

Творча спадщина Проспера Меріме (1803-1870), відомого французького письменника ХІХ століття, посідає значне місце у світовій літературі. «Богдан Хмельницький» (1863) – це не зовсім точна у фактах, але дуже захоплююча книга, присвячена одному з найвидатніших діячів в вісторії України і запорозького козацтва.

 Боесі Етьєн де ля. Міркування про добровільне рабство / Етьєн де ля Боесі ; пер. з франц. Кравець Ярема. – Львів : Сполом, 2005. – 52 с.

Філософське есе гуманіста Етьєна де ля Боесі, одного із представників французького Відродження, було написане для «прославлення свободи проти тиранів». Автор вважає, що рабство народу є добровільним станом; погоджуючись на злиденне життя і пригнічення, народ сам спотворює свою людську природу.

 Лист Папи Івана-Павла ІІ до мистців ; пер. з франц. Кравець Ярема. – Львів : Сполом, 2005. – 28 с.

Цим листом до мистців, написаним у день Воскресіння Христового 1999 року, на порозі третього тисячоліття, Папа Іван-Павло ІІ мав намір «ступити на шлях плодотворного діалогу Церкви з мистцями», який ніколи не переривався упродовж двотисячолітньої історії. Мистець повинен працювати, не зваблюючись пошуками суєтної слави чи бажанням дешевої популярности.

Меріме Проспер. Богдан Хмельницький : [аудіокнига] / Проспер Меріме ; пер. з франц. Кравець Ярема. – Львів : Дерево життя, 2006.

Аудіо-книга «Богдан Хмельницький» створена на основі художньо-історичного есе французького письменника Проспера Меріме, який був не лише блискучим новелістом, але й визнаним дослідником історії, й зокрема – палким шанувальником та знавцем історії України.

 Ле Гофф Жак. Середньовічна уява / Жак Ле Гофф ; пер. з франц. Кравець Ярема. – Львів : Літопис, 2007. – 352 с.

Книжка есеїв відомого французького історика Жака Ле Гоффа – це приклад блискучого поєднання історичної, літературознавчої та культурологічної методології в межах одного дослідження, що його предметом є історія людського духу. 

Чорна книга комунізму: злочини, терор і репресії / [С. Куртуа, Н. Верт, Ж.-Л. Панне, А. Пачковський, К. Бартошек, Ж.‑Л. Марґолен] ; пер. з франц. Кравець Ярема. – Львів : Афіша, 2008. – 712 с.

«Чорна книга комунізму» з’явилася, за твердженням Стефана Куртуа, як реакція на дивний стан однобічного підходу до проблем тоталітаризму в світі, коли численні дослідники й політики займалися проблемами нацизму, а тим часом комунізм, як страхітлива світова практика та ідеологія ХХ ст., дотепер не дочекався міжнародного морального та кримінального трибуналу.

 Меріме Проспер. Богдан Хмельницький : [аудіокнига] / Проспер Меріме ; пер. з франц. Кравець Ярема. – Київ : Аудіо Планета, 2009.

Аудіо-книга «Богдан Хмельницький» створена на основі художньо-історичного есе французького письменника Проспера Меріме, який був не лише блискучим новелістом, але й визнаним дослідником історії, й зокрема – палким шанувальником та знавцем історії України.

 Коротка франкомовна проза ХХ століття (Бельгія, Канада (Квебек), Франція) ; пер. з франц. Кравець Ярема. – Львів : Тріада плюс, 2010. – 416 с.

У виданні поміщено десять творів франкомовних письменників ХХ століття, що побачили світ упродовж 1968-2008 років на сторінках українських літературних журналів. Запропоновані окремі зразки короткої прози трьох франкомовних літератур приваблюють особливою ліричністю, гуманістичним звучанням, глибоким психологізмом зображення характерів і ситуацій.

 Мацевко-Бекерська Л. Українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ століть у дзеркалі наратології : [монографія] / Лідія Мацевко-Бекерська. – Львів : Сплайн, 2008. – 408 с.

У книжці досліджено наративні аспекти формування індивідуальної авторської стратегії письменників, які репрезентують українську літературу, зокрема, малу прозу кінця ХІХ – початку ХХ ст. Функція наратора розглядається у контексті вивчення жанрово-композиційної і тематичної своєрідності літературного процесу зламу століть.

 Маценка (Фіськова) С. Історія німецької літератури : навч. посібник  / С. Фіськова. – Львів : ПАІС, 2003. – 340 с. – нім. мовою.

У посібнику подано стислий курс німецької літератури від її початків до сучасності; автор робить спробу систематизувати літературний процес, показати соціоісторичний, філософський та культурний контекст у літературному процесі, створити методологічну основу для вивчення історії німецької літератури.

 Маценка (Фіськова) С. Хронотопи свідомості. Про творчість Крісти Вольф / С. Маценка. – Львів : ПАІС, 2007. – 236 с.

Книга присвячена виченню творчості відомої сучасної німецької письменниці Крісти Вольф. Тематичний комплекс, над яким вона працює, високий художній рівень її творів, їх співзвучність із головними тенденціями розвитку європейської літератури надають Крісті Вольф статусу письменниці, яка порушує загальнолюдські теми. 

Рубанова Г. Історія світової літератури. Західноєвропейське Середньовіччя (IIIXIV ст.) / Г. Рубанова. – Львів : ПАІС, 2004. – 144 с.

Посібник містить короткий виклад історії світової літератури періоду середніх віків. У ньому широко використано та узагальнено найновіші дослідження з питань історії світової літератури відповідного періоду.

 Ружмон Дені де. Любов і західна культура / Дені де Руж мон ; пер. з франц. Тарасюк Ярина. – Львів : Літопис, 2000. – 304 с.

Автор книги – видатний мислитель, філософ, есеїст, один із найяскравіших інтелектуалів Европи останніх років. У книжці вихідним пунтом автора є аналіз міту про Трістана та Ізольду. Автор простежує присутність подиху любови в європейській культурі впродовж періоду від ХІІ до ХХ ст., розглядає ті зв’язки, що поєднують любов із містикою та війною.

 Брасм Анн-Софі. Дихаю / Анн-Софі Брасм ; пер. з франц. Тарасюк Ярина. – Львів : Кальварія, 2008. – 144 с.

Роман «Дихаю», написаний авторкою у шістнадцять років, було визнано у Франції кращим дебютом 2001 р. «Дихаю» – це роман про однолітків. Про жагу волі, іноді, таку ж жорстоку і безжальну. Про пристрасну дружбу, яка перетворюється на рабство, і про бунт, який закінчується вбивством.

 Бахман Інгеборг. Мàліна / Інгеборг Бахман ; пер. з нім. Цибенко Лариса. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2003. – 304 с.

Час дії роману – сьогодні. Місце дії – Відень. Щира,  пристрасна сповідь безіменного жіночого «Я». Вона – відома письменниця. Живе разом з чоловіком на ім’я Мàліна й безтямно закохується в іншого, у того, хто живе в будинку навпроти й зоветься Іван. На перший  погляд – класичний трикутник. Однак напруга його зростає, набуває неймовірної сили.

 Бахман Інгеборг. Радіоп’єси / Інгеборг Бахман ; пер. з нім. Цибенко Лариса. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2003. – 304 с.

Інгеборг Бахман – одна з тих, хто започаткували жанр радіоп’єси. Усі три радіоп’єси («Торгівля снами», «Цикади», «Добрий Бог Мангеттену») об’єднує одне устремління: вийти за межі буденного, пересічного й сірого в нашому житті.

 Цибенко Л. Galicia miserabilis und / oder Galicia felix? Ostgalizien in der österreichischen Literatur / Л. Цибенко. – Львів : ВНТЛ-Класика ; Wien: Praesens Verlag, 2008. – 220 с. – нім. мовою.

У дослідженні авторка ґрунтовно тему австрійської літератури Галичини. Галичина як амбівалентний феномен („miserabilis“ та „felix“) розглядається у ряді окремих розвідок, що стосуються окремих авторів цього культурного простору.

 Чичерин А. Идеи и стиль: О природе поэтического слова / А. Чичерин. – 2-е изд., доп. – М. : Советский писатель, 1968. – 374 с.

Пропонована робота присвячена проблемі взаємопов’язаності та взаємозалежності ідей та стилю письменника, розглядається природа поетичного слова, обгрунтовується літературознавче та ідейне розуміння стилю, його наповнення.

 Čičerins A. Ideas un stils:par dzejas vãrda iedabu / Tulkojums latviešu valodã Ruta Purvina. – Riga : Liesma, 1974. – 352 c.

Пропонована робота присвячена проблемі взаємопов’язаності та взаємозалежності ідей та стилю письменника, розглядається природа поетичного слова, обгрунтовується літературознавче та ідейне розуміння стилю, його наповнення.

 Чичерин А. Возникновение романа-эпопеи / А. Чичерин. – 2-е изд. – М. : Советский писатель, 1975. – 375 с.

Дослідження присвячене розкриттю закономірностей виникнення великої епічної форми в реалістичному мистецтві XIX і початку XX ст. у Росії та на Заході. Автор показує, як спроби письменників-реалістів осмислити, зрозуміти і всебічно та правдиво розкрити свою епоху приводять їх до створення монументальних епічних полотен.

 Чичерин А. Ритм образа: Стилистические проблемы / А. Чичерин. – 2- изд., расшир. – М.: Советский писатель, 1980. – 335 с.

Ця книга об’єднує статті, присвячені проблемам стилю, які розлядаються у зв’язку з істрією літератури. Автор виводить поняття «істрично продуктивного стилю». Великий інтерес викликають нові спостереження стилістичних відповідностей         при формуванні реалістичної прози. 

Чичерин А. Произведения О. Бальзака “Гобсек” и “Утраченные иллюзии” : учеб. пособие для спец. пед. ин-тов / А. Чичерин. – М. : Высшая школа, 1982. – 95 с.

У даній праці розглядаються два твори видатного французького романіста. Аналізуючи «Втрачені ілюзії» та «Гобсека», автор визначає своєю метою не лише розкрити ідею грандіозного творіння Бальзака – «Людської комедії», але й показати, що саме у них хвилює сучасного читача. 

Чичерин А. Очерки по истории русского литературного стиля: Повествовательная проза и лирика / А. Чичерин. – 2-е изд., доп. – М. : Художественная литература, 1985. – 447 с.

У монографії проаналізовано індивідуальні стилі російських письменників ХІІ-ХІХ ст. Автор розпочинає з давньоруської літератури, прослідковує становлення стилів у літературі XVII-XVIII ст., а потім звертається до літератури ХІХ ст., прагнучи через стиль показати всю художню та ідеологічну систему російських прозаїків та поетів.

 Чичерин А. Сила поэтического слова : Статьи. Воспоминания / А. Чичерин. – М. : Советский писатель, 1985. – 319 с.

До книги увійшли статті присвячені стилю та мові А. Фета, І. Тургенєва, Ф. Достоєвського, Н. Лескова, М. Горького, В. Распутіна, проблематиці романів Й.-В. Гете, О. Бальзака, Т. Манна, Р. Мартен дю Гара, стилю їх поетичної мови. Завершують її спогади автора про літературне життя 10-20-х років ХХ ст.

 Шаповалова М. Шекспір в українській літературі / М. Шаповалова. – Львів : Вища школа, 1976. – 212 с.

В монографії вперше висвітлюється як цілісний процес сприйняття Шекспіра видатними українськими письменниками ХІХ – ХХ століть. Наводячи багатий фактичний матеріал, автор досліджує в історичній перспективі переклади, критичну інтерпретацію, творче засвоєння спадщини великого англійського драматурга.

 Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження / [М. Шаповалова, Г. Рубанова, В. Моторний]. – Львів : Світ, 1993. – 312 с.

Підручник містить короткий виклад історії зарубіжної літератури періоду Середніх віків і Відродження. У ньому широко використані та узагальнені найновіші дослідження з питань історії зарубіжних літератур відповідних періодів.

 Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження / [М. Шаповалова, Г. Рубанова, В. Моторний] : підручник / за ред. Я. Кравця. – 3-тє вид., переробл. і доп. – К : Знання, 2011. – 476 с.

Підручник містить короткий виклад історії зарубіжної літератури періоду Середніх віків і Відродження. В ньому широко використані й узагальнені дослідження з питань історії зарубіжних літератур відповідних періодів. У тексті й бібліографії міститься інформація про нові досягнення вітчизняних учених, культурні зв’язки між Україною і Західною та Центральною Європою, а також відомості про нові переклади художніх текстів українською мовою.

 Яремко Р. Образ автора в романах Макса Фріша : [монографія] / Роман Яремко. – Львів : Наукове товариство ім. Шевченка. Українознавча бібліотека НТШ, 2009. – 272 с.

У дослідженні розглядаються загальні закономірності категорії «образ автора» як найвищої ієрархічної фігури в структурі художнього тексту. Шляхом комплексного аналізу романів Макса Фріша «Штіллер», «Homo Фабер» і «Назву себе Гантенбайном» здійснюється спроба визначити головні особливості цієї естетичної категорії.

 Нонна Копистянська. Бібліографічний покажчик / уклад. М. Кривенко ; ред. кол.: Б. Якимович (голова) та ін. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 234 с.: іл., портр. – (Українська бібліографія. Нова серія. Чис. 15 ; Бібліографія вчених університету).

Бібліографічний покажчик висвітлює життєвий і творчий шлях відомого літературознавця, доктора філологічних наук, професора кафедри світової літератури, заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка Нонни Копистянської. Покажчик з’явився до 80-річчя від дня народження вченої.

 Олексій Чичерін. Бібліографічний покажчик / уклад. Л. Панів ; наук. ред. та автор передм. д-р філол. наук, проф. Н. Копистянська ; ред. кол.: Б. Якимович (голова), П. Бухаркін, Н. Копистянська та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 212 с.: іл., портр. – (Українська бібліографія. Нов серія. Чис. 3 ; Бібліографія вчених унверситету).

Бібліографічний покажчик містить матеріали про життєвий шлях, наукову і творчу діяльність відомого літературознавця, багатолітнього завідувача кафедри зарубіжної літератури Львівського національного університету, доктора філологічних наук, професора Олексія Володимировича Чичеріна. Покажчик з’явився до 100-річчя від дня народження вченого.

 Українсько-бельгійські літературні зв’язки. 1870–2008 : Бібліографічний покажчик / [укл. Т. Добко, Я. Кравець та ін.] ; НАН України. Нац. б-ка ім. В. Вернадського ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К., 2010. – 246 с.

Бібліографічний покажчик відображає літературу про українсько-бельгійські літературні взаємини, творчість окремих бельгійських письменників у дослідженнях українських літературознавців, публікації українських письменників в Бельгії та бельгійських в Україні.

 Сервантес і проблеми розвитку європейської прози : збірник наукових праць. – Львів, 2000. – Вип. 1. – 186 с. – Серія “Проблеми світової літератури”.

Збірник наукових праць містить наукові студії, повідомлення, бібліографічні матеріали, присвячені 450-річчю від дня народження великого іспанського письменника Мігеля де Сервантеса Сааведри, а також дослідження проблем хронотопу у світовій літературі. Збірник складений за матеріалами ІІІ Міжнародних Чичерінських читань (2-3 грудня 1997 р., ЛНУ ім. І. Франка).

Збірник наукових праць. – Львів, 2009. – Вип. 2. – 148 с. – Серія “Проблеми світової літератури”.

Збірник наукових праць кафедри світової літератури, приурочений до 70-ліття від її заснування, містить літературознавчі дослідження із проблем світової літератури корифеїв кафедри, які працювали на кафедрі з перших років її заснування, а також науковців середнього і молодшого поколінь. Спектр заторкнених наукових проблем у виданні доволі широкий.

 

Кравець Я. І. Сорабістичні студії: Україна, Франція, Бельгія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 82 с.

У навчальному посібнику для студентів гуманітарних спеціальностей містяться матеріали, пов’язані з пізнанням і дослідженням лужицької історії, культури, літератури упродовж ХІХ-ХХ ст. ст. у наукових публікаціях в Україні, Франції та Бельгії. Розповідається про лужицькі зацікавлення Ів. Франка, В. Гнатюка, Дм. Дорошенка, В. Щурата, а також відомих франкомовних славістів С. Курр’єра, А. Авріля, Л. Леже, Ф. де Во та ін.

 

Сенчук І.А. Ірландський модернізм кінця ХІХ – першої половини ХХ століть: Вільям Батлер Єйтс і Джеймс Джойс: навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 416 с.

 У навчальному посібнику окреслений історико-культурний контекст ірландської літератури кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., представлене цілісне вивчення творчого доробку В.Б.Єйтса і Дж. Джойса. Досліджена своєрідність ірландської національної літературної ідентичності, простежена типологічна схожість окремих тенденцій у розвитку світової літератури зазначеного періоду.

Для викладачів і студентів філологічних факультетів, а також усіх, хто цікавиться закономірностями розвитку світової літератури.

 

 

Мацевко-Бекерська Л.В. Методика викладання світової літератури: навчально-методичний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 320 с.

 У посібнику представлена теоретико-методична концепція викладання світової літератури у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. Зміст і структура зосереджені на аспектах підготовки фахового педагога, творчого вчителя чи викладача-словесника, який завдяки системним знанням, умінням та навичкам зуміє оптимально та результативно організувати навчально-пізнавальний процес на окремих етапах. Запропоновані підходи до визначення базових форм та методів роботи з літературним твором ґрунтуються на актуальних потребах сучасного освітньо-комунікативного простору.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, учителів загальноосвітніх навчальних закладів, викладачів вищих навчальних закладів.  

 

Вийшов друком другий випуск Збірника наукових праць з серії “Проблеми світової літератури” – Львів, 2009. – 148 с. Збірник наукових праць кафедри світової літератури, приурочений до 70-ліття від її заснування, містить літературні дослідження із проблем світової літератури корифеїв кафедри, які працювали на кафедрі з перших років її заснування, а також науковців середнього і молодшого поколінь. Спектр заторкнених наукових проблем доволі широкий – від пізнього французького Відродження до окремих питань слов’янознавства і письменників Франції, ФРН та США ХХ ст. 

Зміст

Олексій Чичерін. Літературознавчий метод Івана Франка в його судженнях про французьку літературу ХІХ століття.

Олексій Чичерін. Два різні обличчя одного письменника.

Марія Шаповалова. Вірш і проза в драматургії Шекспіра (на матеріалі трагедії “Король Лір”).

Афанасій Новиков. Новаторство Анрі Барбюса в романах “Вогонь” і “Ясність”.

Олена Камаєва. Концепція сучасника у творчості Проспера Меріме (“Партія в триктрак”).

Альбіна Гаврилюк. Абзац у форсайтівському циклі Джона Голсуорсі.

Нонна Копистянська. Роль українського фольклору в творах Івана Ольбрахта.

Галина Рубанова. Стилістичні функції невласне-прямої мови в романі З. Налковської  “Межа”.

Ольга Бандровська. “Грозовий перевал” Емілі Бронте в культурному просторі вікторіанської Англії.

Віктор Дмитрук. Донкіхотівська традиція в американському романі.

Марта Коваль. Пам'ять як поліхронічна контактна зона в романі Т. Корагесана Бойка “Кінець світу”.

Ярема Кравець. Есе Етьєна де ля Боесі про добровільне рабство.

Ірина Кушнір. Символ землі в романі “Земля” Е. Золя та повісті “Земля” О. Кобилянської (порівняльна студія).

Світлана Маценка. Життя “Тексту Моцарта” у “Великому часі” як його смислова актуалізація (на матеріалі сучасної німецької літератури та літературно-критичної думки).

Ірина Сенчук. “Поминки Фіннеганові” Джеймса Джойса: традиція, новаторство, перспектива.

Ярина Тарасюк. Текст як самоконструювання автора: феномен релігійності у романі Франсуа Моріака “Місця за рангом”.

Вийшли друком Записки наукового товариства імені Шевченка (том ССLVІІ, праці Філологічної секції, Львів, 2009), де надруковані, зокрема, наступні статті:

Роман Яремко. Концепція імпліцитного автора та її теоретичні модифікації у західному літературознавстві другої половини ХХ століття.

Лідія Мацевко-Бекерська. Наратор як втілення інтерсуб’єктивности у матерії художнього тексту.

Марія Габлевич. Світоглядні аспекти творчості Шекспіра початку 1590-х років (За матеріалами п’єси “Король Едвард ІІІ”)

Марта Тсомпаніс. “Достойно є” та “Марія Нефелі” – два філософські обличчя Одіссеаса Елітіса

Тимофій Гаврилів. Концепція інтеґрального “я” в автобіографічній трилогії Еліаса Канетті

Світлана Маценка. Поетика взаємодії: новела Едуарда Меріме “Моцарт у дорозі до Праги” та оповідання Петера Гертлінга “Дитина-експонат. У дорозі з родиною Моцарта”.

Нонна Копистянська. Ретроспекція як новаторський прорив у драматургії. Генрік Ібсен.

Ярема Кравець. Поезія Тараса Шевченка у літературознавчих дослідженнях і перекладах Ежена Гільвіка (історичний аспект проблеми).

Ірина Сенчук. Принцип опозицій й теорія спіралеподібности у філософсько-поетичній системі Вільяма Баталера Єйтса “Візія”.

Діана Мельник. Мовне конституювання ідентичности у романі Інґеборґ Бахман “Мáліна”.

Наталія Мочернюк. Проза Макса Фріша: експериментальність крізь призму екзистенційної проблематики.

Оксана Левицька. Простір природи у поетиці роману Джона Фаулза “Жінка французького лейтенанта”.

Марта Коваль. Філософія екзистенційної історії в романі Ричарда Паверса “Час нашого співу”.