Кафедра іноземних мов
для природничих факультетів

 

вул. Дорошенка, 41, к. 86, 87.
тел. 239-44-54, 239-40-56

e-mail: kf_inmovpr@franko.lviv.ua

 

Завідувач - Жовнірук Зоряна Львівна, доцент, кандидат філологічних наук.

 

Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи доцент Ісаєва Галина Тимофіївна

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи – доцент Яхонтова Тетяна Вадимівна

 

Микитенко Наталя Олександрівна - професор, доктор педагогічних наук.

Яхонтова Тетяна Вадимівна - доцент, доктор філологічних наук.

 

Члени кафедри:
доценти, кандидати наук

 

старші викладачі

Тимчимшин Леся Cтаніславівна 

Микитка Ірина Степанівна

 

№ п/п

Прізвище, ініціали

викладача

Посада

Примітка

1.

 

2.

3.

4.

5.

Багрій  С.Р.

 

Михайлишин Х. З.

 Кудринська Х.В.

Бійчук В.Ю.

Турко М. В.

асист.

 

асист. (0,25)

асист. (0,25)

асист. (0,25)

асист. (0,25)

 Відпустка по догляду за дитиною з 20.10.14 р. по 09.08.2017

 

6.

Брона О.А.

асист.

 

7.

Білинська О.О.

асист.

 

8.

 

9.

10.

11.

Веселівська С.М. 

 

Михайлишин Х. З.

Шандра Н.А.

Боднар І. М.

асист.

 

асист. (0,25)

асист. (0,25)

асист. (0,5)

 Відпустка по догляду за дитиною з 03.09.14 р. по 31.08.2015

 

12.

 

13.

14.

15.

16.

Вихрущ Н.Б.

 

Шандра Н.А.

Семеряк І. З.

Петрів В. З.

Скіба Н.Я.

асист.

 

асист. (0,25)

асист. (0,25)

асист. (0,25)

асист. (0,25)

 Відпустка по догляду за дитиною з 29.08.14 р. по 13.06.2017

 

17.

Довбенко Л.В.

асист.

 

18.

 Дунець О.Р.  

асист.

 

19.

Івасів Н.С.

асист.

 

20.

Козолуп М.С.

асист.

 

21.

Кокор М.М.

асист. к./н.

 

22.

 

23.

Колодка О.В.

 

Терещук В.Г.

асист.

 

асист. к./н.

Відпустка по догляду за дитиною з 09.01.14р. по12.02.2017

 

24.

Комар Р.І.

асист.

 

25.

Корнафель М.В.

асист.

 

26.

Котловський А.М.

асист.

 

27.

Крижанівська Г.Т.

асист. к./н.

 

28.

Патієвич  О.В.

асист.

 

29.

Плахтина Н.В.

асист.

 

30.

Сологуб Л.В.

асист.

 

31.

Семенова В.І.

асист.

 

32.

Снєда Ю.С.

асист. 

 

33.

 Тинкалюк О.В. 

асист. к./н.

 

34.

Шумська О.А.

асист.

 

35.

 

34.

35.

36.

Яців З.С.  

 

Колінчак Н.Д. 

Саламаха М.Я.

Басюк Т. С.

асист.

 

асист. (0.25)

асист. (0.5)

асист. (0.25)

Відпустка по догляду за дитиною з 09.01.13 по 24.10.15

 

Старший лаборант - Боднар Ірина

ЛаборантБанах Галина

 

       Кафедра іноземних мов для природничих факультетів заснована 16.06.1998 р. унаслідок поділу загально-університетської кафедри іноземних мов (яка функціонувала в університеті з 1959 р.) на дві самостійні структури, щоб диференціювати підходи до навчання студентів гуманітарних і природничих факультетів.
       Вагомий внесок у формування новітніх наукових і навчальних традицій кафедри зробила доктор філологічних наук, професор, академік ВШ України, відмінник освіти Денисенко С. Н. (13.03.1925 – 03.11.2014), яка працювала на кафедрі з 2003 по 2014 р. Софія Никифорівна – автор понад 450 наукових та публіцистичних праць, у тому числі німецько-українсько-російського словника-довідника з фразеологічної деривації на основі існуючої фразеології німецької мови з перекладом на українську та російську мови (2005) і повісті про Голодомор 1933 р. “Тіні незабутих предків”, за мотивами якої знято документальний фільм “Попіл наших сердець” (Галичина-фільм, продюсер В. Кметик, 1996). За досягнення у науково-педагогічній сфері професор була нагороджена медаллю Ярослава Мудрого, нагрудним знаком Софії Русової, орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня, медалями "За успішну науково-педагогічну діяльність" та "20 років Академії освіти України"; відзначена Американським бібліографічним інститутом у номінаціях "Жінка року 1999", "Хто є хто — 2000", "Хто є хто в Україні – 2000", включена у збірник "Краса і гордість Львівщини". Ціла плеяда її учнів та послідовників серед працівників університету й науковців з інших навчальних закладів України активно займаються дослідженням особливостей функціонування фразеологізмів у сучасній англійській і німецькій мовах.
       Інша важлива галузь науково-методичної діяльності кафедри – сучасні концепції інтегративного викладання іноземних мов – плідно розвивається під керівництвом професора, доктора педагогічних наук Микитенко Н. О., про що, зокрема, свідчить тенденція до зростання кількості дисертацій, захищених викладачами кафедри за цією тематикою упродовж останніх років. Серед них наукові дослідження д.пед.н. Микитенко Н. О. (2011), к.пед.н., Рубель Н. В. (2013 р.), к.пед.н. Кокор М. М. (2014 р.), к.пед.н. Терещук В. Г. (2014 р.), к.пед.н. Тинкалюк О. В. (2014 р.).
       Доктор філологічних наук, доцент Яхонтова Т. В. – знаний у міжнародних наукових колах фахівець з англомовної навчально-академічної комунікації, автор монографії “Лінгвістична генологія наукової комунікації” (2009) – керує дослідженнями у галузі лінгвістики тексту, дискурсознавства та проблем жанру, бере активну участь у міжнародних наукових проектах і конференціях, є співзасновником і директором Центру англомовної академічної комунікації при Львівському національному університеті імені Івана Франка. Під керівництвом доц. Яхонтової Т. В. здійснили своє наукове дослідження викладачі кафедри к.ф.н. Крижанівська Г. Т. (2011 р.), к.ф.н. Винник О. Ю. (2012 р.).
       Основний вектор навчально-методичної діяльності кафедри – підготовка фахівців природничих і математичних наук з поглибленим знанням іноземної мови. На практичних заняттях викладачі переважно зосереджуються на розвиткові в студентів навичок спілкування іноземною мовою в усній (аудіювання та говоріння) і письмовій (читання та письмо) формі у сфері, пов’язаній з їх майбутньою науковою та професійною діяльністю; здобутті ними знань про будову іноземної мови, її систему, особливості функціонування певних мовних моделей та структур; виявленні подібностей та розбіжностей з рідною мовою.


       Сьогодні кафедра здійснює викладання англійської та німецької мов на дев’яти факультетах університету, серед яких:
Біологічний факультет (Відповідальна – ас. Комар Р. І)
Географічний факультет (Відповідальна – доц., к.пед.н Рубель Н. В.)
Геологічний факультет (Відповідальна – ас. Брона О. А.)
Економічний факультет (Відповідальна – ст. викл. Тимчишин Л. С.)
Факультет електроніки (Відповідальна – ас., к.пед.н. Тинкалюк О. В.)
Механіко-математичний факультет (Відповідальна – ас. Довбенко Л. В.)
Факультет прикладної математики та інформатики (Відповідальна – доц., к.ф.н Винник О. Ю.)
Фізичний факультет (Відповідальна – ас. Шумська О. А.)
Хімічний факультет (Відповідальна – ас. Дунець О. Р.)


       Навчальний процес здійснюється згідно програм навчальних дисциплін та робочих програм відповідних факультетів. Студенти з високим рівнем знань завершують вивчення іноземних мов написанням та захистом дипломних робіт іноземною мовою, за що отримують відповідний сертифікат при закінченні університету. Викладачі кафедри проводять також заняття у групах магістрантів та аспірантів природничих факультетів університету, готуючи їх до складання кандидатського іспиту з іноземної мови та застосування її у майбутній науковій діяльності.
       Викладачі кафедри регулярно проходять підвищення кваліфікації, широко застосовують сучасні методи викладання іноземних мов, мультимедійні засоби навчання, дають відкриті та показові заняття. Помітно активізувалась робота у напрямку розроблення авторських лекційних курсів (проф. Микитенко Н. О., доц. Ісаєва Г. Т.), написання підручників і навчальних посібників для практичних занять і самостійної роботи студентів I–III років навчання, магістрантів та аспірантів. Плідно працює у цьому аспекті секція викладання німецької мови (доц. Жовнірук З. Л., доц. Ратич М. Т., ст. викл. Тимчишин Л. С., ст. викл. Микитка І. С., асист. Багрій С. Р.). Загальну координацію та контроль за якістю написання підручників, посібників, словників і методичних вказівок з англійської мови здійснює доц. Ісаєва Г. Т., яка сама є автором 15 підручників і навчальних посібників.
       Доброю традицією кафедри стало щорічне проведення олімпіад з іноземної мови, під час яких студенти І-ІІ курсів різних природничих факультетів отримують можливість позмагатися між собою у виконанні завдань з різних видів мовленнєвої діяльності. Джерелом натхнення для організаторів олімпіади є незмінно високий рівень володіння іноземною мовою її учасників, які, попри значне навантаження у навчальному процесі, демонструють своє бажання розвиватися далі, опановувати нові знання з іноземної мови, здобувати новий досвід їх практичного застосування.
 

НАШІ ФОТОГРАФІЇ
НОВИНИ КАФЕДРИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ТА НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
СЕМІНАРИ КАФЕДРИ
ОЛІМПІАДА
ВИМОГИ ДО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРИ ВСТУПІ ДО АСПІРАНТУРИ
ВИМОГИ ДО КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ВИМОГИ ДО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРИ ВСТУПІ ДО МАГІСТРАТУРИ
ВИМОГИ ДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ


 

Для отримання детальнішої інформації просимо звертатись за електронною адресою кафедри : kf_inmovpr@franko.lviv.ua