Кафедра романської філології:
к. 430, тел. 239-47-37


Завідувач: Помірко Роман Семенович,
 

професор, доктор філологічних наук, академік Академії Вищої школи України, заслужений професор ЛНУ ім. Івана Франка, голова спеціалізованої Ради з захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.04 – германські мови і 10.02.17 – порівняльно-історичне та типологічне мовознавство, член спеціалізованої Ради з захисту докторських дисертацій у КНУ ім. Т. Шевченка, координатор міжнародного проекту "TEMPUS-Tacis" - прикладні іноземні мови (1997-2002 рр.), відповідальний редактор Вісника  ЛНУ «Серія іноземні мови».

 

Збірники праць за результатами конференцій:

1. Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття. Львів, вид-во Львівського університету. - 1996. -291 с.
2. Романістичні дослідження: сучасний стан та перспективи. Львів, вид-во Львівського університету. - 1997. – 237 с.
3. Семантика, синтактика та прагматика мовленнєвої  діяльності. Львів, вид-во Львівського університету. -1999. - 405 с.

 


Церемонія отримання "HONORIS CAUSA" (11.09.2006)

 

      Професор Помірко Р.С. є співорганізатором Всеукраїнських семінарів з проблем міжкультурної комунікації.

 

       Професор Помірко Р.С. досліджує проблеми порвняльно-історичного та типологічного романського мовознавства, а також мовознавчу історіографію вчених Львівського університету. Автор близько 200 наукових праць, зокрема 


монографій:  Іспанська мова та її діалекти. Варіативність слова. - Львів, вид-     во Львівського університету. -1996. - 265 с.

                     Мовленнєві жанри в міжкультурній комунікації/ Р. Помірко, Ф. Бацевич, А.Паславська. – Львів: ПАіС, 2010. – 280 с.

                         Civilisation Ukrainienne (у співавторстві з Е. Пославські-Поповичик). - Lviv. 2003. - 250 с.

 

словника: Помірко Р. С., Дубяк М. Б. Мова футболу / Шестимовний словник футбольної лексики (українсько-французько-іспансько-російсько-англійсько-німецький). – Львів: НВФ «Українські технології», 2009. – 100 с., фото.


статей з проблем теорії романських мов і загального мовознавства, найважливіші з яких:
1. Структура слова и форма стиха в испанской поэзии. - Изв. АН СССР. Серия литературы и языка. - 1989. № 6.
2. Звуковые альтернации и типы слоформ в испанском языке. - Вопросы языкознания. - 1990. № 3.
3. Звуковые альтернации и семантика слова. - Вопросы языкознания. - 1994. № 1.
4. Родова ознака і вторинна номінація іменникових корелятів. - Мовознавство. - 1989. - № 4.
5. Силабічна модель та її варіантність в історії розвитку романських мов. - Вісник Київського університету. Серія "Філологія". - 
     2000. Том 3. № 2.
6. Прагматична система і типологія мовних змін. - Вісник Львівського університету. Серія: "Іноземні мови". - 2001. - Вип. 9.
7. Індоєвропейський консонантизм у концепції Єжи Куриловича і сучасне мовознавство. - Вісник Львівського університету.   
    Серія: "Іноземні мови". - 2002. - Вип. 10.
8. Situacion Socio-Linguistica y los Problemas de Evolucion Nacional. - Procesos Regionales en Europa Centro-Oriental y America 
     Latina . - Warszawa, Uniwersytet Warszawski. - 2000. Pp. 64 - 69.

9. Суфіксальна та інтерфіксна комбінаторика в сучасній іспанській мові – Studia germanica et romanica. Донецьк, 2007р, t.4. №1( 10 ). с. 74 – 83

10. Структура  та прагматика аналітичних, лексичних утворень в іспанській мові – Нова філологія. Вісник Запорізького національного університету. Випуск 28, 2007р., с. 145 - 147.

11. Інтерфікси: структура і функція. – Вісник Львівського університету. Випуск 13, 2006р, с. 4 – 9.

12. Комунікативні особливості дієслівних вигуків (на матеріалі французької та іспанської мов) // IХ Міжнародна науково-практична конференція: Семантика мови і тексту м. Івано-Франківськ, 26-28 вересня 2006р., с. 158-159 – 0,5др. ад.

13. Неологізми і динаміка мовних змін // Перша Всеукраїнська наукова конференція романістів: Структурно-семантичні  і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства – м. Чернівці, 5-6 жовтня 2006р. – с. 10-12. –0,5 др.ар.

14. Заперечення як мовна універсалія: принципи, параметри, функціонування (рецензія на монографію Паславської А.Й., Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 289с.) // Мовознавство. – Львів, 2006. с. 103-105, №1 – 0,2 др.ар.

15. Помірко Р.С. Мова і мовна політика в історії становлення романських держав. – Вісник Київського нац. університету імені Тараса Шевченка 2007. №41. – С. 4-7.

16. Помірко Р.С. Передмова до збірника на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак «Од слова путь верстаючи й до слова …», Львів. 2008. – С. 6-18.

17. Помірко Р.С. Передмова до підручника Марка Латика  «History , Culture and Language of the British People» , 2008р., С. 3-5.

18. Помірко Р.С. Мова і мовна політика в історії становлення романських держав – збірник «Од слова путь верстаючи й до слова …» Львів. 2008. – с. 476-486.

19. Роксолана Зорівчак, Роман Помірко «Як много важить слово…» (з нагоди ювілею проф. Олександра Чередниченка). – Вісник Львівського університету , Серія іноземні мови. 2007р., вип. 14, с. 3-7.

20. Paslawska A., Pomirko R. Zur Syntax der Negation: Generatives Modell // germanistik in der Ukraine. – Jahrheft 2. – Kiew, 2007. – S.41-51.

21. Román Pomirko Aproximación al método cognitivo en la lingüística actual. -- Retos del hispanismo en la Europa Central y del Este 2008. Actas del Congreso Internacional de Cracovía. – 24-27 de abril. 2005

22. Помірко Р., Бацевич Ф., Паславська А., Перший Всеукраїнський семінар «Теорія і практика міжкультурної комунікації». Вісник Львівського університету. Випуск 13, 2006. – С. 294-296.

23. Структура та прагматика фразем-антонімів у сучасній французькій мові. // Чернівецький університет. ІІ Всеукраїнська романістична конференція. 2008

24. Particularidades semántico-cognitivas del léxico español // I Congreso de Hispanistas de Ucrania, 2009

25. Paslawska A., Pomirko R. Zur Syntax der Negation: generatives Modell // Germanistik in der Ukraine. – 2007. – № 2. – S. 41-51.

26. Paslawska A., Pomirko R. Negation in natürlichen Sprachen: deutsch-ukrainisch  kontrastiv (= Заперечення в природних мовах: німецько-українські контрасти). Виступ на 7-му баварсько-українському конґресі „Значення мови в глобалізованому світі“ (19 – 23 березня 2007 р., Мюнхен).

27. Paslawska A., Pomirko R. Die zehn Gottes Gebote aus der Sicht der Negationslinguistik (= Десять Божих заповідей з погляду лінгвістики заперчення). Виступ на 9-му баварсько-українському конґресі „Значення мови в глобалізованому світі“ (10 – 15 травня 2009р., Мюнхен).

28. Помірко Р. С. Альтернації / інновації у розвитку мов // Вісник Київського нац. лінгв. ун-ту. Серія Філологія. – Київ, 2009. – Т. 12, № 1. – С. 66–70.

29. Помірко Р. С. Запозичення і спілкування // Магістр гри слова / Філологічні дослідження, присвячені 60-річчя професора Флорія Сергійовича Бацевича. Уклали: Оксана Ясіновська, Лідія Сваричевська. –  Львів: Видавн. Центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2009 р. – С. 319-324

30. Помірко Р. С., Кабов А. В. Семантична поліфонія та прагматика умовного способу французької мови в підрядних обставинних реченнях (на матеріалі французького художнього дискурсу ХХ ст.) // Нова Філологія, 2009 р., № 35. – Запоріжжя: Запорізький державний університет Міносвіти і науки України. – С. 131–136.

31. Помірко Р. С., Молодоженя О. Ю. Комунікативні очікування в діалозі (на матеріалі іспанської мови) // Зміст професійної підготовки учителя іноземної мови у контексті Болонського процесу / Матеріали Всеукр. наук. конфер. 28–29 квітня 2009 р. – Дрогобич: Дрогобицький національний університет ім. І.Франка, 2009. – С. 107–116.

32. Pomirko R. S. Conceptualización y pragmática del género en español // Матеріали І Конгресу іспаністів України, (Київ, 25–26 червня 2009 р.). – К.: Вид. Нац. ун-ту Києво-Могилянської академії за підтримки Посольства Іспанії в Україні, 2009. – С. 125–129.

33. Pomirko R. S. Particularidades semántico-cognitivas del léxico español // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів, 2008. – Вип. 15. – С. 124–129.

34. Помірко Р. Вступне слово / Яхонтова Т. В. // Лінгвістична генологія наукової комунікації [монографія]. – Львів : Видавн. Центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009 р. – С. 5–6.

35. Помірко Р. Передмова / Дудок Р. І. // Проблеми значення та смислу терміна в гуманітарній сфері [монографія]. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка «Тріада Плюс», 2009 р. – С. 3–5.

36. Помірко Р. Передмова / Мороз Б. І., Пірко Л. С. // Вступний корективно-фонетичний курс французької мови : навч. посібник (видання друге, виправлене та доповнене). – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка «Тріада Плюс», 2009 р. – 128 с.

37. Помірко Р. Передмова / Мороз Б. І. // Французька мова для математиків : навч. посібник. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка «Тріада Плюс», 2009 р. – 211 с.

38. Помірко Р. Передмова / Троць С. Д. // Правила орфографії іспанської мови (Reglas de ortografía del idioma castellano) : навч. посібник. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка «Тріада Плюс», 2009 р. – 95 с.

39. Pomirkó R. Los ucranianos en Argentina : cooperación intercultural, humanitaria, económica y profesional. – Varsovia : CESLA, ISSN 1641-4713, No 13/2010.

40. Помірко Р. Демотиваційні постери у структурі електронної комунікації / Помірко Р., Кіпень С. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство. – 2010.

41. Помірко Р. , Яхонтова Т. Автор – читач : взаємодіяти ти прагнути взаєморозуміння : категорія інтерперсональності та її мовно-риторична реалізація у науковому дискурсі / Р. Помірко, Т. Яхонтова // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : «Педагогічна преса», 2010. - N 4. - С. 100-104.

42. Помірко Р., Дудок Р. Когнітивні механізми транспозиції смислів : метафора та метонімія (на матеріалі англійської фахової мови економіки) / Р. Помірко, Р. Дудок // Вісник Львівського університету, Серія «Іноземні мови», 2010. – Вип. 17. – С. 3-10. – 17,6 др. арк.

43. Помірко Р., Кабов А. Лінгвопрагматика французького та іспанського умовного способу в прислів’ях та приказках (на матеріалі словників, приказок, енциклопедій). /Р. Помірко, А. Кабов // Нова філологія. – Львів, 2010. – Вип. 37. – С. 109-117.

44. Pomirkó R. Aspectos linguopragmáticos de las estructuras proniminales con se- en español y en francés / R. Pomirkó // Науковий вісник Волинського нац.університету ім. Л. Українки. – Луцьк, 2010. – Вип. 9. – С. 60-63.

45. Помірко Р. Вступне слово / Р. Помірко // Яхонтова Т. В. Лінгвістична генологія наукової комунікації : [монографія] – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – С. 420. – Мовознавство, 2010. – С. 104-105.

46. Помірко Р. Вступне слово. Від Бескидів – до країни хмародерів [передмова] / Р. Помірко // Романчук В. Життєвий перевал / В. Романчук – Львів : Камула, 2010. – С. 3-6.

47. Помірко Р. Передмова / Р. Помірко // Корлятович Л. Я. Le français pour les musiciens : навчальний посібник  -- Львів, 2009. – С. 5.

48. Помірко Р. Передмова / Р. Помірко // Троць С. Д., Цимбалістий І. Ю.  Правила орфографії іспанської мови : навчальний посібник – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. – 96 c. (з грифом МОН)

49. Помірко Р. Передмова. // Помірко Р., Бацевич Ф., Паславська А. Мовленнєві жанри в міжкультурній комунікації : [монографія]. – Львів : ПАІС, 2010. – 280 с.

50. Помірко Р. Проблема значення та смислу терміна в гуманітарних науках [рецензія на монографію] / Р. Помірко // Дудок Р. І. Проблема значення та смислу терміна в гуманітарних науках – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – С. 358. – Вісник Львівського університету, Серія «Іноземні мови», 2010. – Вип. 17. – С. 209-211. – 17,6 др. арк

51. Помірко Р. Романські студії у Львівському університеті в першій половині ХХ століття / Р. Помірко // Зб. матеріалів Міжнар. наук. семінар. іспаністів «Іспанія – Східна Європа : географічна віддаленість і культурна близькість». – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2010.

52. Помірко Р., Дудок Р. Дейксиз як термінотвірний компонент / Р. Помірко, Р. Дудок // Вісник Львівського університету, Серія «Іноземні мови», Вип. 19. – 2011.
53. Помірко Р. С. Германські назви кольорів у романських мовах / Р. С. Помірко // NON PROGREDI EST REGREDI: збірник на пошану Паславської Алли Йосипівни, доктора філологічних наук, професора. Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ПАІС, 2013. – С. 229 – 241.
54. Помірко Р. С. Варіативність мовної гри у синтаксичних конструкціях (на матеріалі lolspeak) / Р. С. Помірко, С. В. Кіпень // Вісник Житомирського державного університету, 2013. – Вип. 2 (68). – С. 29 – 32.
55. Помірко Р. С., Кіпень С. В., Лексикон субкультури «падонкафф» / Р. С. Помірко, С. В. Кіпень // Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції « Лінгвістика. Комунікація. Освіта». – Луганськ : Вид-во ЛДАКМ, 2013. – С. 63–66.
56. Помірко Р. С., Кіпень С. В. Аномальні принципи формування полікодового тексту / Р. С. Помірко, С. В. Кіпень // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – № 57. – С. 70–73.
57. Помірко Р. С. Словотвірна категоризація суфіксів демінутивності та аугментативності / Р. С. Помірко, Х. С. Лесько // Zbiór raportów naukowych. «Nauka w świecie współczesnym». (29.05.2013 – 58.05.2013). – Łódź : Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – Str. 56 – 62.
 

Рецензував монографії:

1) докторська монографія Біскуп І. П. Англомовний дискурс програмного забезпечення як модель мовленнєвої взаємодії людини і комп’ютера. – Київ, 2009 р. – 385 с.;

2) Станіслав О. В. Функціональні характеристики не літерних знаків французької орфографії. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009 р.;

3) Яхонтова Т. В. Лінгвістична генологія наукової комунікації. – Львів: Видавн. Центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2009 р.

 

Рецензував навчальні посібники та підручники:

1) Гапотченко Н. Є. Навчальний посібник зі стилістики та дискурсивного аналізу. Stylistique et analyse de discours. – Горлівка, 2009 р. – 131 с.;

2) Смущинська І. В. Stylistique des figures: les tropes. – Київ, 2008 р. (рецензія підручника на вимогу Міністерства освіти і науки);

3) Станіслав О. В. Функціональні характеристики не літерних знаків французької орфографії. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009 р.;

4) Михальчик О. І. Практична граматика французької мови. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009 р.;

      

Професор Помірко Р.С. -  опонент близько 50 кандидатських і 8-ти докторських дисертацій з проблем романістики та порівняльно-історичного і типологічного мовознавства. Під його науковим керівництвом сформована наукова школа молодих вчених романістики, захищено 15 кандидатських та 1 докторська дисертації.

       Улюблені заняття: класична музика, опера, гірський спорт, фітнес.
       Мови, якими володіє: іспанська, французька, англійська, польська, російська, італійська.
       Улюблені міста: Львів, Москва, Париж, Відень, Мадрид, Краків, Київ.

 

Література про вченого:

1. Who’s who in the world 21st Century Editions. New Providence. 18th edition U.S.A.
2. Бацевич Ф.С. Штрихи до портрету вченого. – Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. 2002 рік. № 10.
3. Хто є хто в Україні. Політики. Підприємці. Військові. Науковці. Діячі культури. Спортсмени. Київ. 2003.