Кафедра англійської філології:
к. 436, тел. 239 – 41 – 04

 

 

Гураль Оксана Юріївна

Адреса: вул. Університетська, кімн. 435
Телефон: + 38 032 239 41 04
e-mail:  oksana_hural@yahoo.com

 

• диплом з відзнакою ЛНУ ім. Івана Франка, 2003 р., філолог, викладач англійської та німецької мов
• аспірантура за спеціальністю 10.02.04 – германські мови, в ЛНУ ім. Івана Франка 2011 р.

2003 - асистент кафедри англійської філології


Наукові інтереси
• когнітивна лінгвістика
• когнітивна поетика
• дискурсні студії


Навчальні курси
• практичний курс англійської мови
• стилістика

Доповіді на наукових конференціях в Україні
• Методологічні проблеми сучасного перекладу. Суми 2005
• Сучасні проблеми лінгвістики та навчання іноземних мов у контексті Болонського процесу. Хмельницький 2005
• Мови і світ: дослідження та викладання. Кіровоград 2009
• Лінгвалізація світу. Черкаси 2010
• Cтан та перспективи лінгвістики фахових мов та термінознавства в Україні. Чернівці 2011.

Публікації
• До проблеми реконструкції концепту ПЕРСОНАЖ // Вісник Львівського університету.  Вип. 28: Міжнародні відносини.  2011.  С. 298  309.
• Засоби об’єктивації складників концепту ПЕРСОНАЖ у постмодерністських романах М. Аміса // Сучасні дослідження з іноземної філології.  Вип. 9.  Ужгород: ПП “Графіка”, 2011.  С.121  131.
• Концепт “персонаж”: спроба когнітивного аналізу // Вісник Сумського державного університету – Вип. 5 (77): Філологічні науки. – Суми: Видво Сум ДУ, 2005. – С. 109 – 114.
• Концепт персонажа постмодерністського твору: структура і комбінаторика // Мовознавчий вісник / збірн. наук. праць. – Вип. 11. – Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А., 2010. – С. 267 – 273.
• Концептуальна схема персонажного дискурсу у постмодерністському творі // Слов’янський вісник.  Вип. 6: Філологічні науки. – Рівне: РІСКСУ, 2006. – С. 73 – 80.
• Особливості наративних стратегій та засобів конструювання постмодерністського тексту // Сучасні проблеми лінгвістики та навчання іноземних мов у контексту Болонського процесу. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – С. 46  48.
• Типологія персонажа постмодерністського твору: прагматичний аспект // Наукові записки. – Вип. 81 (2): Філологічні науки (мовознавство): у 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 169 – 175.