Кафедра іноземних мов
для природничих факультетів

вул. Дорошенка, 41, к. 86, 87. Тел. 239-44-54

 

Крижанівська Галина Тадеївна
кандидат філологічних наук, асистент


1994 – 1999 cтудентка факультету іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка (спеціальність: англійська мова та література);

2003 — дотепер асистент кафедри іноземних мов факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка;

2011 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Комунікативно-прагматичні та семантико-стилістичні особливості медіа-жанру “інтерв'ю-монолог” (на матеріалі сучасних англомовних жіночих журналів)».

Напрямки наукових досліджень:
теорія жанру, лінгвістика тексту, дискурсознавство, когнітивно-комунікативні особливості сучасного англомовного медіа-дискурсу.

Найважливіші публікації:

Автореферат дисертації:

Крижанівська Г. Т. Комунікативно-прагматичні та семантико-стилістичні особливості медіа-жанру “інтерв'ю-монолог” (на матеріалі сучасних англомовних жіночих журналів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Крижанівська Галина Тадеївна ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – 19 с.

Посібник:
Оленюк О. В., Крижанівська Г. Т., Курташ Н. М. та ін. The World of Economics // Оленюк О. В., Крижанівська Г. Т., Курташ Н. М. та ін. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. –360 с.

Статті:
1. Крижанівська Г. Т. Взаємозв'язок вербального та невербального у реалізації прагматики жанру “інтерв'ю-монолог” (на матеріалі сучасних англомовних жіночих журналів) // Г. Т. Крижанівська // Мова і культура. (науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. І. – С . 416 – 423.
2. Крижанівська Г. Т. Структура, семантика і прагматика текстів жанру “інтерв'ю-монолог” (на матеріалі сучасних англомовних жіночих журналів) // Г. Т. Крижанівська // Слов'янський збірник. (Збірник наукових праць). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 17. – Ч. І. – С . 363 – 370.
3. Крижанівська Г. Т. Сучасний англомовний жіночий журнал як фемінно-маркований тип медіа-дискурсу // Г. Т. Крижанівська // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. – К. : Київський національний лінгвістичний університет, 2012. – Серія “Філологія”. – Т. 15. – № 1. – С . 81 – 87.
4. Крижанівська Г. Т. Образ жінки в сучасному англомовному жіночому жірналі // Г. Т. Крижанівська // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – Серія “Філологічні науки”. – № 6. – С . 42 – 47.
5. Крижанівська Г. Т. Оцінна лексика як засіб реалізації ідеологічного потенціалу жанру “інтерв'ю-монолог” (на матеріалі сучасних англомовних жіночих журналів) // Г. Т. Крижанівська // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ. : Луганський національний університет імені Тараса Шевченка., 2013. – Серія “Філологічні науки”. – № 14. – Ч. ІІІ. – С . 50 – 57.