Кафедра романської філології:
к. 430, тел. 239-47-37

Лук’янченко Мар’яна Петрівна,
доцент, кандидат філологічних наук


Народилася 22 червня 1976 р. у місті Дрогобичі. З 1993 по 1998 рік навчалася у Львівському державному університеті імені Івана Франка на факультеті іноземних мов за спеціальністю “Французька мова та література” (Диплом спеціаліста з відзнакою з французької мови та літератури). З 1999 року працюю в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка на кафедрі романської філології та компаративістики (колишня кафедра французької мови) викладачем французької мови та спеціалізованих дисциплін. З 2002 по 2005 рік навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство. У 2006 році захистила дисертацію за цією ж спеціальністю й отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук. Відтоді працюю на посаді доцента вищезгаданої кафедри. У січні 2011 р. отримала вчене звання доцента. З 1 вересня 2011 р. працюю за сумісництвом на кафедрі французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації – 10 років.

Коло наукових інтересів:
французька мова та література, переклад, когнітивістика.

Предмети викладання:
французька мова як іноземна; історія французької мови; теоретична фонетика французької мови; країнознавство Франції; практика перекладу з французької мови.

Публікації:
18 публікацій, з них 15 наукового та 3 навчально-методичного характеру, у тому числі 13 у фахових виданнях України. Після захисту дисертації опубліковано 11 праць, з них 8 наукового та 3 навчально-методичного характеру, у тому числі 6 у фахових виданнях України.

Основні наукові праці:
1. Лук’янченко М.П. Особливості відтворення в українському перекладі синтаксичного устрою французької екзистенціальної прози // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наук. пр. – Вип. 17. – Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2006. – С. 253 – 259.
2. Лук’янченко М.П. Концепт “смерть” у художній прозі Ж.-П. Сартра та його інтерпретація в українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наук. пр. – Вип. 23. – Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2007. – С. 94 – 102.
3. Лук’янченко М.П. Особливості відтворення ритмічної організації роману “Нудота” Ж.-П. Сартра в українському перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Збірник наук. пр. – Вип. 11. – Київ: Логос, 2007. – С. 201 – 205.
4. Лук’янченко М.П. Алюзія в художньому тексті: перекладознавчий аспект // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / відп. ред. Н.М. Корбозерова. – Вип. 14. – К.: Логос, 2008. – С. 306 – 317.
5. Лук’янченко М.П. Відтворення ономастичних реалій повісті “Слова” Ж.-С. Сартра в українському перекладі // Проблеми семантики слова, речення та тексту: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т / відп. ред. Н.М. Корбозерова. – Вип. 21. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2008. – С. 197 – 204.
6. Лук’янченко М.П. Кореляція синтаксичних моделей в оригіналах та українських перекладах творів А. Камю “Сторонній” і “Чума” // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского: Научный журнал. Серия “Филология. Социальные коммуникации”. – Т. 22 (61). – № 2. – Симферополь, 2009. – С. 577 – 581.
7. Лук’янченко М. П., Ярощак П. М. Структурно-семантичні і функціональні особливості образних порівнянь в оповіданнях А. Камю та їх переклад / М. П. Лук’янченко, П. М. Ярощак // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т / відп. ред. Н. М. Корбозерова. – Вип. 25. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2010. – С. 234-240.

Основні навчально-методичні праці:
1. Лук’янченко М.П. Читайте і говоріть: Навчальний посібник з розмовної тематики для студентів ІІ-ІV курсів відділень французької філології та перекладу. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2007. – 94 с.
2. Ярощак П.М., Лук’янченко М.П. Принципи французької версифікації: Навчально-методичний посібник з практичної фонетики французької мови для студентів ІІ курсу. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2007. – 84 с.
3. Лук’янченко М.П. Лінгвокраїнознавство Франції. Конспект лекцій. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2009. – 114 с.

Конференції:
Взяла участь у роботі 11 конференцій, у тому числі:
1. Міжнародна наукова конференція “Мовно-культурна комунікація в сучасному соціумі” (м. Київ, 2008 р.), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології. Тема доповіді: “Відтворення власних назв і алюзій повісті “Слова” Ж.-П. Сартра в українському перекладі”.
2. VIII Міжнародна наукова конференція “Межкультурные коммуникации: язык и общество” (м. Сімферополь, 2009 р.), Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. Тема доповіді: “Кореляція синтаксичних моделей в оригіналах та українських перекладах творів А. Камю “Сторонній” і “Чума””.
3. VIII Міжнародна науково-практична конференція “Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної” (м. Полтава, 2010 р.), Полтавський університет економіки і торгівлі. Тема доповіді: “Місце і роль метафори в ідейно-художніх системах оповідань Альбера Камю: перекладознавчий аспект дослідження”.