ПОЛОЖЕННЯ

про функціонування кредитно-модульної системи навчання та

модульно-рейтингового оцінювання успішності студентів факультету іноземних мов у 2009/10 н.р.

 

       

Загальні зауваги.  Згідно з умовами Болонської декларації, рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та наказом Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка на факультеті іноземних мов запроваджено кредитно-модульну систему організації навчального процесу, важливою частиною якої є диференційована  та дієвіша система  оцінювання поточної та підсумкової успішності студентів. Оцінювання здійснюється у рейтинго-модульному форматі. Такому оцінюванню у цьому навчальному році підлягатиме успішність студентів  перших-четвертих курсів денної та перших-других курсів заочної форм навчання з усіх дисциплін, передбачених  навчальними планами відповідних спеціальностей.

    Кредитно-рейтингове оцінювання успішності студентів має  на меті сприяти їхній систематичній та активній роботі над спеціальними та загальноосвітніми предметами  протягом усього періоду навчання. Умовою його запровадження до навчального процесу є використання вже існуючих та створення нових форм поточного контролю успішності студентів та враховування результатів цього контролю у підсумковому оцінюванні знань студентів   з максимально можливим  зважанням на дидактичні та засвоювальні особливості навчальних дисциплін.

 

Основні поняття. Порції навчального матеріалу, які припадають на частину навчального часу аудиторної та самостійної роботи студента під час семестру або матеріал цілого семестру за умови незначної кількості аудиторного часу, є  модулями роботи студента з навчальної дисципліни.

Розподіл матеріалу за модулями, критерії оцінювання роботи студента над матеріалом та графік проведення модульних контрольних робіт визначає викладач за погодженням з завідувачем кафедри та затверджує декан факультету.

Викладач ознайомлює студентів з умовами модульно-рейтингового оцінювання їхньої успішності на початку семестру.

         Підсумкове оцінювання студентів за семестр є рейтинговим та обчислюється цілим балом на шкалі від 0 до 100 балів. Остаточний  рейтинг складається з рейтингу роботи студента у семестрі (РС) та його рейтингу на  іспиті (РІ) або на  заліку (РЗ). Модульно-рейтингова оцінка успішності студента з навчальної дисципліни може також мати додаткові та штрафні компоненти.

 

         Підсумкова рейтингова оцінка заноситься до екзаменаційної відомості разом з оцінкою за національною шкалою та шкалою ECTS (табл.3).

 

Механізм функціонування. З усіх навчальних дисциплін максимальний  рейтинг роботи студента під час семестру (РС) = 50 балів. Рейтинг  у результаті проведення іспита/заліка  (РІ)/(РЗ) = 50 балів.

         Поточний контроль успішності з навчальних дисциплін (36 і більше годин) складається з двох модулів, а для вісімнадцятигодинних дисциплін – з одного модуля. В межах модуля студент отримує одну підсумкову поточну та одну контрольну (модульну)  оцінку. Обидві оцінки виставляються у національній шкалі (“Відмінно”, “Добре”, “Задовільно” або “Незадовільно”, що становить, відповідно, п’ять, чотири, три  або два бали).  Модульна контрольна робота є обов’язковою, її пропуск без поважних причин недопустимий. У випадку поважної причини студент має право на  індивідуальне складання модуля. Додатковий термін складання призначає викладач і затверджує завідувач кафедри. Незадовільну оцінку за модуль потрібно обовязково перескласти. Позитивні оцінки є остаточними.

       Поточна оцінка виставляється на основі участі студента у практичних заняттях, виконаних ним домашніх завдань, самостійної роботи, індивідуальних завдань, рефератів тощо. Модульна оцінка виставляється за підсумкову контрольну роботу або колоквіум.

У визначенні РС студента  застосовується коефіцієнт 5,00  за умови одного  модуля або коефіцієнт 2,5 за умови двох модулів.

У межах поточної  оцінки  у національній шкалі можна враховувати індивідуальну роботу студента, що перевищує обсяги обов’язкових мінімальних завдань,  високу якість виконання обов’язкових мінімальних завдань, зокрема  завдяки попередньо досягнутому високому рівневі володіння матеріалом тощо. Поточну оцінку можна знизити за  порушення студентом  встановлених термінів поточного контролю успішності, за пропуски занять без поважних причин, за невідпрацьований навчальний матеріал занять, які пропущено через хворобу тощо. Оцінка з навчальної дисципліни за шкалою ECTS та модульно-рейтингова оцінка складатиметься із суми рейтингів (РС) та (РІ/РЗ)  у балах.

      Якщо навчальним планом передбачено, що предмет викладають упродовж двох семестрів і в кінці другого семестру є іспит або залік за весь курс, то рейтингова оцінка з дисципліни складається з підсумкового рейтингу за семестри (РС1 + РС2) та іспитового  (РІ) чи залікового (РЗ) рейтингу. Якщо у двосеместровій дисципліні після першого семестру передбачено залік, а після другого іспит, то обидва семестри є незалежними. Тобто і перший, і другий семестри знаходяться у 100 бальному діапазоні. Остаточна оцінка і кількість балів встановлюються шляхом визначення середнього арифметичного.

         Іспитова оцінка виставляється у національній шкалі. Вона переводиться у рейтингову оцінку відповідного діапазону пятдесятибальної шкали, відведеної для  іспитового рейтингу (РІ).

        Остаточна оцінка за навчальний предмет є сумую балів модульної та іспитової оцінок. Кінцева національна оцінка та оцінка за  шкалою ECTS виставляється на основі прийнятої рейтингової  шкали (табл. 3).

Рейтинго-модульне оцінювання успішності студентів з предметів, які викладають інші кафедри університету, повинно збігатися щодо загальних вимог з цим положенням.