Кафедра перекладознавства і контрастивної лінгвістики
імені Григорія Кочура

к. 314, тел. 239-43-74

 

Одрехівська Ірина Миколаївна

   аспірант

irynaodr@yahoo.com

 

Освіта:

-          Диплом магістра філології, 2008, Львівський національний університет імені
Івана Франка, спеціальність – англо-український переклад.

-          2006 року проходила стажування у Варшавському університеті на Східноєвропейських студіях, Польща

-          2007 року була студенткою Літнього інституту гуманітарних наук Віденського університету, Австрія.

-          аспірант кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету ім. Івана Франка, з 2008 року.

 

Публікації:

1. Одрехівська І. Стилізація у перекладі як інтертекстуальний прийом (на матеріалі теоретичних праць В. Коптілова) / Ірина Одрехівська // Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць / Спецвипуск 2. – К.: Міленіум, 2008. – С. 50 – 55.

2. Одрехівська І. Індивідуальність перекладача на тлі множинного соціокультурного простору (на основі теоретичних праць проф. В. В. Коптілова) / Ірина Одрехівська // Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 3 квітня 2008 року. – К.: НАУ, 2008. – С. 128 -131.

3. Одрехівська І. Внесок проф. В. В. Коптілова у розвиток українського перекладознавства / Ірина Одрехівська // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 26. – Част. 2. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 365 – 368.

4. Одрехівська І. Перекладацька концепція проф. В. Коптілова: соціокультурний аспект / Ірина Одрехівська // Наукові записки. – Випуск 81 (4). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка , 2009. – С. 306 – 310.

5. Одрехівська І. М. Творчість професора В. В. Коптілова в дискурсі англо-українських літературних взаємин (перекладознавчий аспект) / І. М. Одрехівська // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. - № 6. – С. 438 – 444.

6. Одрехівська І. Творчість Віктора Коптілова у контексті української Шекспіріани / Ірина Одрехівська // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. – Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 4. – К., 2009. – С. 175 – 179.

7. Одрехівська І. Григорій Кочур та Віктор Коптілов: перехресні стежки перекладачів / Ірина Одрехівська // Творчість Григорія Кочура в контексті української культури ХХІ віку: до 100-річчя від дня народження Майстра: матеріали IV Міжнародної наукової конференції (Львів, 15-17 листопада 2008 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С.

8. Одрехівська І. Микола Лукаш та Віктор Коптілов: до глибин перекладацької думки / Ірина Одрехівська // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 30. – К.: Вид. дім Київ. ун-ту, 2010. – C. 47 – 53.

9. Одрехівська І. ДІАЛОГ З А. МІЦКЕВИЧЕМ: українські інтерпретації П. Куліша та
В. Коптілова балади „Романтичність” / Ірина Одрехівська // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – 2010. - № 9. – С. 289 – 293.

10. Одрехівська І. Шевченкознавчі студії проф. В. В. Коптілова: до питання жанрології перекладу / Ірина Одрехівська // Мова і культура (Науковий журнал). – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. VIII (140). – C. 409 – 415.

11. Одрехівська І. Позачасовість Віри Річ / Ірина Одрехівська// Каменяр. – 2011. - № 5 (травень). – Доступно з: http://kameniar.franko.lviv.ua/cms/?Kamenyar_No_5%2C_travenmz_2011_r._Pozachasovistmz_Viri_Rich

12. Одрехівська І. Фольклорні начала мовної особистості В.В. Коптілова-перекладача (на матеріалі українських перекладів поезії романтиків) / Ірина Одрехівська // МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т. ІІІ (149). – С. 375 – 385.

13. Одрехівська І. Рец. на кн. Коваль А. П., Коптілов В.В. Крилаті вислови української літературної мови / Ірина Одрехівська // Мовознавство. – 2012. - № 1. – С. 85 – 87.

14. Odrekhivska I. Prof. Victor Koptilov’s Scholarship in Translation Didactics: Advancing Translation Studies in the 20th Century Ukraine / Iryna Odrekhivska // Teaching Translation and Interpreting: Advances and Perspectives. Edited by Łukasz Bogucki and Mikołaj Deckert. – Cambridge Scholars Publishing, 2012. – P. 175 – 188.

15. Одрехівська І. Переспів-реконструкція як жанр поетичного перекладу (на матеріалі українського переспіву Трістана та Ізольди проф. В. Коптілова) // У друці. (Харківський національнй університет ім. В. Каразіна).

16. Одрехівська І. Модель критики перекладу в перекладознавчій концепції проф.
В. Коптілова // У друці.
 

Наукові зацікавлення: сучасні тенденції у перекладознавстві, українська школа теорії перекладу ХХ-ХХІ ст., культурологічні дослідження у перекладі, новітні концепції у порівняльному літературознавстві, дипломатичний переклад.

 

Творча діяльність: переклад, публіцистика та журналістика.