Кафедра перекладознавства і контрастивної лінгвістики
імені Григорія Кочура

к. 314, тел. 239-43-74

 

Ірина Володимирівна Уштан

асистент

iryna.ushtan@gmail.com

 

Освіта:
2003-2008 – навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Диплом магістра філології з відзнакою, спеціальність – англо-український переклад.
2008-2011 – аспірант кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема дисертації: Листування українських письменників як джерело дослідження історії та теорії художнього перекладу.
З 2011 р. – асистент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура.

Дисципліни:
– «Основна мова» (перекладацький відділ)
– «Іноземна мова» (міжнародна економіка)
– «Ділова іноземна мова» (міжнародна економіка)
– «Практика перекладу» (перекладацький відділ)
– Практичні заняття з «Теорії і практики перекладу», «Вступу до спеціальності» та «Лінгвокраїнознавства»

Публікації:
1. Уштан І. В. Українознавчі погляди Агатангела Кримського (на м–лі епістолярної спадщини) / І. В. Уштан // Мова та історія : зб. наук. праць. – К., 2007 / 2008. – Вип. 94. – С. 29-33.
2. Уштан І. Перекладознавчі погляди Агатангела Кримського (на матеріалі епістолярної спадщини перекладача) / І. Уштан // Теорія і практика перекладу : матеріали міжнародної наукової конференції / Наукові записки факультету романо-германської філології. [Том 1. – Серія : Філологічні науки.]. – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2008. – С. 244-254.
3. Уштан І. В. Проблеми теорії і практики перекладу в епістолярній спадщині українських перекладачів Івана Світличного та Василя Стуса / І. В. Уштан // Українська перекладознавча традиція: історія, методика, сучасні концепції : зб. доповідей ІІІ Всеукр. студ. наук. конф. / Укл. к. філос. н., доц. С. Д. Бондарук. – Луцьк : ВІЕМ, 2008. – С. 33-34.
4. Уштан І. В. Проблеми теорії і практики художнього перекладу в епістолярній спадщині Івана Світличного та Василя Стуса / І. В. Уштан // Мовні і концептуальні картини світу. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2009. – Вип. 26. – Ч. 3. – С. 245-248.
5. Уштан І. Невольничі переклади Григорія Кочура (на матеріалі епістолярної спадщини) / І. Уштан // Творчість Григорія Кочура у контексті української культури ХХІ віку: до 100-річчя від дня народження Майстра : матеріали ІV Міжнародної наукової конференції (Львів, 15-17 листопада 2008 р.). – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 78-86.
6. Уштан І. Соловецькі переклади Миколи Зерова (на матеріалі епістолярної спадщини) / І. Уштан // Записки НТШ. Праці Філологічної секції. – Львів, 2009. – Т. CCLVII. – С. 572-580.
7. Уштан І. Епістолярний портрет Миколи Лукаша / І. Уштан // Мовні і концептуальні картини світу. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. – Вип. 30. – С. 65-71.
8. Уштан І. Перекладацькі здобутки Павла Грабовського / І. Уштан // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика” : зб. наук. праць. – Вип. Х. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2009. – С. 394-400.
9. Уштан І. До появи першого перекладу Біблії українською мовою / І. Уштан // Українське мовознавство : Міжвідомчий науковий збірник. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. – Вип. 40/1. – С. 284-287.
10. Уштан І. Перший лауреат премії імені Григорія Кочура / І. Уштан // Літературна Україна. – 2010. – 16 груд. – С. 7.
11. Уштан І. Андрій Содомора – перший лауреат премії імені Григорія Кочура / І. Уштан // Каменяр. – 2010. - № 11. – С. 3.
12. Уштан І. Українська Біблія у перекладі Пантелеймона Куліша, Івана Пулюя та Івана Нечуя-Левицького / І. В. Уштан // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2010 рік (7-8 лютого 2011 р.). Присвячена пам’яті професора кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Кусько Катерини Яківни. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 88-90.
13. Уштан І. В. Перекладацький гурток “Плеяда” та його внесок в історію українського художнього перекладу / І. В. Уштан // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2011 рік (30-31 січня 2012 р.). - Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 92-93.

Конференції:
1. Всеукраїнська науково-практична конференція “Перекладознавство, літературознавство, мовознавство: тенденції розвитку на зламі ХХ-ХХІ століть” (Дрогобич, 2 листопада 2007 р.). Тема доповіді: “Перекладознавчі погляди Агатангела Кримського (на матеріалі епістолярної спадщини)”.
2. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція “Українська перекладознавча традиція: історія, методика, сучасні концепції” (Луцьк, 11 квітня 2008 р.). Тема доповіді: “Проблеми теорії і практики перекладу в епістолярній спадщині українських перекладачів Івана Світличного та Василя Стуса”.
3. Факультетська студентська наукова конференція “Актуальні питання лінгвістики, світової літератури та художнього перекладу” (Львів, 16 квітня 2008 р.). Тема доповіді: “Український художній переклад на засланні (на матеріалі епістолярної спадщини українських перекладачів кін. XIX – XX ст.)”.
4. Міжнародна наукова конференція “Мовно-культурна комунікація в сучасному соціумі” (Київ, 22 жовтня 2008 р.). Тема доповіді: “Проблеми теорії і практики художнього перекладу в епістолярній спадщині Івана Світличного та Василя Стуса”.
5. ІV Міжнародна наукова конференція “Творчість Григорія Кочура в контексті української культури ХХІ віку: до 100-річчя від дня народження майстра” (Львів, 15-17 листопада 2008 р.). Тема доповіді: “Невольничі переклади Григорія Кочура (на матеріалі епістолярної спадщини)”.
6. Звітна наукова конференція університету за 2008 рік (Львів, 2 лютого 2009 р.). Тема доповіді: “Український художній переклад на засланні (на матеріалі епістолярної спадщини Миколи Зерова)”.
7. Всеукраїнська наукова конференція “Етнічні мовно-культурні моделі світу в контексті українського перекладознавства: до 90-річчя Миколи Лукаша” (Київ, 22 жовтня 2009 р.). Тема доповіді: “Епістолярний портрет Миколи Лукаша”.
8. Всеукраїнська науково-практична конференція “Переклад у міжкультурному просторі: школи, традиції, перспективи” (Херсон, 20-21 травня 2010 р.). Тема доповіді: “Перекладацькі здобутки Павла Грабовського”.
9. Міжнародна наукова конференція “Мова як світ світів. Граматика і поетика текстових структур” (Київ, 18-19 листопада 2010 р.). Тема доповіді: “До проблеми першого перекладу Біблії українською мовою”.
10. Ювілейні Зеровські читання “Українське перекладацтво від Миколи Зерова до сьогодення: історичні контексти” (Київ, 16 грудня 2010 р.). Тема доповіді: “Микола Зеров: повернення з небуття (з неопублікованої спадщини Г. Кочура)”.
11. Звітна наукова конференція університету за 2010 рік (Львів, 8 лютого 2011 р.). Тема доповіді: “Українська Біблія у перекладі Пантелеймона Куліша, Івана Пулюя та Івана Нечуя-Левицького”.
12. Звітна наукова конференція університету за 2011 рік (Львів, 31 січня 2012 р.). Тема доповіді: “Перекладацький гурток “Плеяда” та його внесок в історію українського художнього перекладу”.
13. Звітна наукова конференція університету за 2012 рік (Львів, 8 лютого 2013р.). Тема доповіді: “Роздуми про критику перекладу у листах українських письменників кінця ХІХ – початку ХХ століття”.

Наукові зацікавлення:
Український художній переклад, історія та теорія художнього перекладу, націєтворча функція українського художнього перекладу, епістолярна спадщина українських письменників-перекладачів, невольничий переклад.