Програма

розвитку факультету іноземних мов

ЛНУ ім. Івана Франка

на період до 2013 року відповідно до основних принципів програми ректора Університету проф. Вакарчука І.О.

„Львівський національний університет імені Івана Франка – сучасний європейський університет”.

 

Для забезпечення та удосконалення навчального процесу з огляду на долучення України до Болонської декларації, наповнення реальним змістом автономного статусу університету, як навчального закладу науково-дослідницького напряму, вважаю за доцільне здійснити наступне:

 

1. Випрацювати і видати для усіх спеціальностей нові робочі програми навчальних курсів відповідно до Болонської декларації, а також  конспекти лекцій і відповідні підручники та посібники.

 

2. Забезпечити процес вивчення іноземних мов на усіх факультетах підручниками, посібниками, аудіо- та відеоматеріалами. Ознайомлювати студентів з новими європейськими та світовими досягненнями у ділянці їхніх спеціальностей.

 

3. Випрацювати і видати посібники і методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів, з метою їхньої участі у міжфакультетських, бакалаврських групах. Для цього необхідно створити дієвий механізм „дисциплін за вибором студента”.

 

4. Запровадити дистанційну форму навчання. З цією метою розмістити на WEB-сторінках кафедр електронні версії відповідних підручників, посібників та навчально-методичних матеріалів.

 

5. Осучаснити та упорядкувати електронні каталоги кафедральних бібліотек з можливістю користування ними через мережу Internet.

 

6. Запровадити науково-методичні та тюторські семінари для молодих працівників, а також відновити взаємовідвідування занять викладачами кафедр.

 

7. Запровадити, починаючи з другого курсу, залучення до ведення практичних та семінарських занять усіх аспірантів (другий курс – пасивна практика, третій – залучення до процесу викладання).

 

8. Забезпечити випрацювання контрольних завдань у режимі on-line з основної, другої і третьої іноземних мов, для проведення комплексних замірів знань.

 

9. Забезпечити тісну співпрацю кафедр іноземних мов для природничих та гуманітарних факультетів з відповідними факультетами університету.

 

10. Випрацювати механізм опитування  студентів та викладачів з метою удосконалення навчального  процесу та покращення його якості.

 

11. Інтенсифікувати співпрацю з іноземними центрами університету.

 

12. Технічно оновити та запустити в дію „Малий видавничий центр факультету іноземних мов” для швидкого видання дидактичних та роздаткових матеріалів, курсів лекцій, тез викладацьких та студентських конференцій, апробаційних версій підручників та посібників.

 

13. Передбачити фінансування для ширшого впровадження обміну студентами і викладачами як у межах України так і з-закордону.

 

14. Постійно залучати кваліфікованих носіїв мови для читання лекцій, проведення семінарів і практичних занять та керівництва науковими роботами.

 

15. Забезпечити у повному обсязі читання усіх лекційних курсів, що стосуються фахової підготовки, іноземними мовами.

 

 

Наукова робота

 

16. Сприяти росту наукового потенціалу кафедр шляхом рекомендації найздібніших студентів на наукову роботу, ефективного керівництва аспірантами, своєчасної та об’єктивної звітності, створення умов для захисту дисертацій шляхом ефективної роботи Спеціалізованої вченої ради.

 

17. Вести реєстр аспірантів та здобувачів факультету для чіткого контролю за своєчасним захистом дисертацій.

 

18. Забезпечити проведення та фінансування наукових конференцій викладачів і студентів (всеукраїнських та міжнародних) з опублікуванням матеріалів чи тез цих конференцій.

 

19. Покращити науковий ценз фахівців найвищої кваліфікації, створивши усі необхідні умови для завершення та захисту докторських дисертацій

(доц. Білинський М. Е., доц. Яхонтова Т. В., доц. Дудок Р.І., доц. Чернюх Б.В.).

 

20. Удосконалити механізм видання збірника “Іноземна філологія” та

забезпечити його електронну версію.

 

21. Залучити обдарованих студентів до науково-пошукової роботи, випрацювавши відповідні механізми мотивації.


22. Зобов
язати кожного викладача видавати не менше однієї наукової статті в рік та одного посібника в два роки. Запровадити у практику колективне видання посібників та їх електронних версій.

 

22. Створити сприятливі умови для ефективної співпраці між викладачами факультету та викладачами тих зарубіжних університетів, з якими факультет має укладені угоди.

 

23. Сприяти пошукові джерел фінансування наукових досліджень шляхом здобуття стипендій, ґрандів та фінансувань через програму „Еразмуз-Мундус”.

 

24. Вимагати від відповідних державних структур створення відповідного ринку праці для висококваліфікованих випускників факультету, аби запобігти дискредитації здобуття вищої освіти через неможливість фахової реалізації.

 

Господарсько-адміністративна робота

 

25. Провести другий етап ремонтних робіт на факультеті.

 

26. Створити наглядову комісію, яка б контролювала якісне виконання ремонтних робіт та дотримання усіх нормативних вимог.

 

27. Завершити створення факультетської телестудії, яка б окрім своїх прямих функцій підтримувала механізм функціонування дистанційного навчання.


28. Провести ремонт аудиторії №416 та перепрофілювати її у мультимедійну, поліфункціональну фонолабораторію кафедри міжкультурної комунікації та перекладу німецької мови.

 

29. Надавати необхідну матеріальну  допомогу викладачам та студентам.

 

30. Створити механізм господарської співпраці з гуртожитками, де мешкають студенти факультету іноземних мов, з метою покращення їх умов проживання.

 

31. Провести необхідний ремонт даху та водовідвідних труб.

 

32. Забезпечити синхронну співпрацю усіх структурних підрозділів   факультету.

 

Міжнародна співпраця

 

33. Запрошувати щороку для читання лекцій та проведення семінарів відомих зарубіжних вчених.

 

34. Забезпечити обмін студентами та викладачами з університетами, з якими підписано відповідно угоди.

 

35. Удосконалити механізм делегування найздібніших аспірантів для написання дисертацій за кордоном.

 

36. Розширити співпрацю зі спорідненими факультетами університетів Франції, Греції, Іспанії, Німеччини, Австрії, Польщі, Росії, Білорусі, Угорщини, Великої Британії, Австралії, Канади та США.

 

    

 

Програму схвалено на засіданні Вченої ради факультету іноземних мов 18.05.2010 р., протокол  №7.

 

 

 

 

Декан факультету іноземних мов                                            Сулим В. Т.

 

 

04.06.2010