Кафедра іноземних мов
для природничих факультетів
вул. Дорошенка, 41, к. 86, 87. Тел. 239-44-54

Жовнірук Зоряна Львівна,

кандидат філологічних наук, доцент,

завідувач кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

1961 – 1966

студентка факультету іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка

1970 – 1986

асистент кафедри іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка

1986 – 1998

доцент кафедри іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка

1998 – дотепер

завідувач кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка

 

Основні напрямки науково-методичної роботи:

Лінгвостилістика, методика викладання іноземних мов

 

Найважливіші публікації:

 

Автореферат дисертації:

”Форми репродукції чужої мови та їх стилістичне функціонування в сучасній німецькій літературі” (1985р.).

 

Посібники:

·         Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Методичний посібник з німецької мови для студентів І курсу фізичного факультету. – Львів : ЛДУ,1996. – 40 с.

·         Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С.Німецька мова для студентів географічного факультету. – Львів : ЛДУ,1999. – 50.

·         Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С.Німецька мова для студентів географічного факультету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2001. – 46 с.

·         Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Німецька мова для студентів факультетів механіки і математики, прикладної математики і інформатики. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка,2002. – 58 с.

·         Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Німецька мова для студентів І та ІІ курсів факультетів електроніки та фізики (тексти лекцій). – Львів : Видавничий центр ЛНУ, 2004.

·         Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Німецька мова для студентів І та ІІ курсів факультетів механіко-математичного, прикладної математики та інформатики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2004.

·         Жовнірук З., Ратич М., Тимчишин Л. Збірник фахових текстів з німецької мови для студентів математичних факультетів університету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2007.

·         Жовнірук З., Ратич М., Тимчишин Л. Німецька мова для студентів-географів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2008. – 291 с.

·         Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Німецька мова для самостійної роботи студентів-географів, геологів, екологів: навч. посібник / Жовнірук З., Ратич М., Тимчишин Л. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 208 с. – 12,1 друк. арк.

·         Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Німецька мова для студентів математичних спеціальностей: навч. Посібник / З. Л. Жовнірук, М. Т. Ратич, Л. С. Тимчишин. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2014 р. – 217с. – 12,7 друк. арк.

 

Статті:

     Жовнірук З. Л. Изучение иностранних язиков на естественных факультетах университета и его методическое обеспечение / Жовнирук З. Л., Исаева Г. Т // Материалы VI международной науч.-практ. конф. «Теория и практика профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам» – Минск : ОДО «РЕЙПЛАЦ», 2013. – С. 135–138. – 0,2 друк. арк.

     Жовнірук З. Л. Актуалізація культорологічного потенціалу творів художньої літератури на практичних заняттях з іноземних мов. / Жовнірук З. Л., Ісаєва Г. Т // Наук. видання “Мова і культура”. – Вип. 1 – Т. 1. – К : Національний університет імені Тараса Шевченка, 2013. – С. 410–414. – 0,25 друк. арк.

     Жовнірук З. Л. Подолання міжкультурного бар’єру в процесі вивчення іноземних мов на основі творів художньої літератури / Жовнірук З. Л., Ісаєва Г. Т // Зб. наук. праць VІІ між нар. наук.-практ. конф. “Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість” – Острог : Національний університет “Острозька академія”, 2013. – С. 54–58. – 0,25 друк. арк.

     Жовнірук З. Л. Типологія прямої мови в сучасній німецькій художній літературі. Іноземна філологія,вип.100,1990,с.102-107.

     Жовнірук З. Л. Стилістичне функціонування прямої мови в сучасній німецькій літературі. Іноземна філологія,вип.104,1992,с.88-94.

     Жовнірук З. Л. Стилістичне функціонування внутрішнього монологу та діалогу у сучасній німецькій літературі. Іноземна філологія,вип.106,1994,с.68-74.

     Жовнірук З. Л. Функціонування репрезентуючого компоненту в системі форм репродукції чужої мови. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Вип.4,2001,с.238-243.

     Жовнірук З. Л. Застосування елементів новітніх технологій на завершальному етапі вивчення іноземних мов студентами технічного профілю в умовах кредитно-модульної системи / З.Л. Жовнірук, Г.Т. Ісаєва // Навчання іноземних мов для спеціальних цілей у світлі загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти : зб. наук. праць – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. – С. 54–58.

     Жовнірук З. Л. Репрезентуючий компонент та його модифікації. Актуальні проблеми філології та американські студії : матеріали ІІІ Міжнар. наук.–практ. конф., 21–23 квітня 2010 р., Національний авіаційний університет. – К. : НАУ, 2010. – С.91–93.

     Жовнірук З. Л. Модель підручника з іноземної мови для студентів природничих спеціальностей університету / З. Л. Жовнірук, Г. Т. Ісаєва // –Zbior raportow naukowych «Wspolchesne tendencje w nauce i edukacji» (27.02.2014 – 28.02.2014) –Warszawa,  2014. – С. 68-71.

 

Опонування дисертацій:

Офіційний опонент дисертаційних досліджень Назаркевич Х. Я. (1993р.), Пташник С. Б.(2003р.).