Кафедра німецької філології:
(к. 427, тел. 239-47-67)

Пиц Тарас Богданович

філолог-германіст, мовознавець.

 

Пиц Тарас Богданович, 1977 р.н., кандидат філологічних наук, доцент. Закінчив ДДПУ ім. І. Франка у 1999 р.; працював викладачем кафедри німецької філології (1999-2003, 2006-2009); навчався в аспірантурі Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (2003-2006); захистив дисертацію на тему "Східнонімецькі назви ремісників та їхнє поширення у польській, білоруській і українській мовах XIV-XVII cт." (2008). З 2010 р. –доцент кафедри практики німецької мови ДДПУ ім. І. Франка, а з 2013 р. –доцент кафедри німецької філології Львівського національного університету імені Івана Франка. Читає теоретичний курс лінгвокраїнознавства. До сфери наукових інтересів відносяться німецько-слов’янські мовні контакти.
У 2004-2010 рр. викладав курс української мови у Міжнародній літній академії Greifswalder Ukrainicum (м. Ґрайфсвальд, ФРН).

Наукові стажування:
жовтень 2001 / березень 2002 – стипендіат DAAD, Ґрайфсвальдcький університет (ФРН);
квітень 2002 / серпень 2002 – стипендіат ÖAD, Віденський університет (Австрія);
жовтень 2005 / червень 2006 – стипендіат DAAD, Ґрайфсвальдcький і Марбурзький університет (ФРН);
листопад 2009 / грудень 2009 – стипендіат DAAD Марбурзький університет (ФРН).

Автор 40 друкованих праць наукового та науково-методичного характеру.


Основні публікації:


Навчальні посібники:

• Пиц Т.Б. Історія німецької мови: німецько-слов’янські мовні контакти. Навч. посібник для підготовки фахівців ОКР „Бакалавр“ напряму підготовки 0203 „Бакалавр“ спеціальності 6.020303 „Філологія. Мова і література (німецька)“ / Тарас Пиц. – Дрогобич: РВВ ім. Івана Франка, 2011. – 72 с.
• Пиц Т.Б. (у співавт.) Німецькомовні лексичні запозичення у південно-західних говорах України. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (гриф МОН) / Василь Лопушанський, Тарас Пиц. – Дрогобич: Посвіт, 2011. – 124 с.
• Пиц Т.Б. (у співавт.) Лінгвістичний аналіз тексту: навчальний посібник [для самостійної роботи студентів 4-5 курсів спеціальності 6.020303 „Філологія. Мова і література (німецька)“] / Василь Лопушанський, Тарас Пиц – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 130 с.

Статті:

• Пиц Т. Німецькі назви ремісників деревообробного ремесла в антропонімії України першої половини XVII ст. / Тарас Пиц // Грани слова: Сборник научных статей к 65-летию проф. В.М. Мокиенко. – М.: Элпис, 2005. – С. 328–332.
• Пиц Т. Б. Походження української назви виробника возу стельмах / Тарас Пиц // Українська мова, 2006. ¬– № 1. – С. 57–70.
• Pyts T. Gegenüberstellung von Stellmacher und Stellmach in der ost- und zentraleuropäischen Perspektive / Taras Pyts // Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters. – Bonn: Habelt GMBH, 2006. – Jg. 34. – S. 131–141.
• Пиц Т. Походження ремісничих назв боднар, бондар та bednarz у слов’янських мовах / Тарас Пиц // Wiener Slavistiches Jahrbuch“. – 2006. – Bd. 52. – S. 135–146.
• Пиц Т. Про німецьке походження ремiсничих назв ślosarz, ślósarz, ślusarz, слюсар, слесарь у слов’янських мовах / Т. Б. Пиц // Мовознавство. – 2007. – № 2. – С. 35–41.
• Pyts T. Entlehnungen ukrainischer Lexeme aus deutschen Mundarten (am Beispiel einzelner Handwerkernamen) / Taras Pyts // Germanistik in der Ukraine. – Kyjiw: Verlagszentrum der KNLU, 2008. – Jg. 3. – S. 33–39.
• Пиц Т. Німецькі назви шкіряників у польській, білоруській та українській мовах XV-XVII ст. / Тарас Пиц // Вісник ЛУ. Серія іноземні мови. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2008. – Вип. 15. – С. 79–86.
• Пиц Т. З історії поширення ремісничої назви маляр та її варіантів у польській і східнослов’янських мовах / Тарас Пиц // Українська мова, 2009. – № 1. – С. 104–108.
• Пиц Т.Б. Походження і поширення варіативних ремісничих назв муляра у польській та східнослов’янських мовах / Пиц Т. Б. // Філологічні науки. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – С. 392–397.
• Пиц Т. Поширення німецьких найменувань зброярів у польській, білоруській та українській мовах XIV-XVII ст. / Тарас Пиц // Słowo, tekst, czas: Jednostka frazeologiczna w tradycyjnych i nowych paradygmatach naukowych. – Szczecin-Greifswald, 2010. – T. X. – S. 711–715.
• Пиц Т. Пряма і опосередкована роль німецької мови в поширенні іншомовних лексем у південно-західних говорах української мови / Тарас Пиц // Мовознавчі студії: Діалект у лінгвокультурологічному просторі. – Дрогобич: Швидкодрук, 2010. – Вип. 3. – С. 267–277.
• Пиц Т. Б. Територіальні й часові нашарування запозиченої з німецької мови лексики в південно-західних говорах України / Т. Б. Пиц // Лінгвістика. – Луганськ: ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка“, 2010 – № 2. – С. 250–257.
• Пиц Т.Б. До проблеми адаптації німецьких слів південно-західними говорами української мови / Т. Б. Пиц // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2011. – Вип. 58. – С. 17–20.
• Пиц Т. Німецькі запозичення в галицькому арґо (на матеріалах праць Олекси Горбача) / Тарас Пиц // Współczesne paradygmaty w literaturoznawstwie, językoznawstwie, translatoryce, pedagogice i kulturoznawstwie w kontekście interdyscyplinarnym. – Częstochowa, 2011. – S. 355–362.
• Пиц Т.Б. (у співавт.) Соціолінгвістичний аспект дослідження німецьких запозичених слів у бойківському говорі / Лопушанський В.М., Пиц Т.Б. // Science – od teorii do praktyki: Sekcja: Filologię. – Sopot: Sp. z o.o. Diamond trading tour, 2013. – T. 2. – С. 25–28.
• Пиц Т.Б. До проблеми посередництва польської мови у запозиченні німецьких слів українською мовою / Тарас Пиц // Наукові записки. Сер.: Філологічна (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 119. – С. 63–68.
• Пиц Т.Б. До історії дослідження німецьких запозичених слів в українській мові / Тарас Пиц // Українська мова, 2013. – № 2. – С. 84–99.