Кафедра іноземних мов
для природничих факультетів
вул. Дорошенка, 41, к. 86, 87. Тел. 239-44-54

 

Рубель Наталія Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент


Рік закінчення ВНЗ Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Викладач англійської мови та літератури» у 2006 році
Науковий ступінь. Кандидат педагогічних наук
Рік захисту 2013


Тема дисертації Підготовка майбутніх екологів до професійного
спілкування в іншомовному середовищі


Наукові публікації:
1. Рубель Н. В. Сучасні підходи до вивчення іноземної мови професійного спрямування за дистанційною формою навчання / Н. В. Рубель // Педагогіка і психологія професійної освіти : Наук.-метод. журнал. – Львів : Поліграфічний центр видавництва Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – № 1. – С.34–42.
2. Рубель Н. В. Використання гіпертексту в процесі формування іншомовної професійно-комунікативної компетенції у студентів напряму «екологія» / Н. В. Рубель // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2008. – №1. – С. 27–34.
3. Рубель Н. В. Оптимізація процесу підготовки майбутніх екологів до професійного спілкування в іншомовному середовищі / Н. В. Рубель // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : [Зб. наук. праць] / Редкол. : І.А.Зязюн (голова) та ін. − Київ-Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2008. − Вип. 16. − С. 438–442.
4. Рубель Н. В. Методологічні аспекти підготовки майбутніх екологів до професійного спілкування в іншомовному середовищі / Н. В. Рубель // Наукові праці. Серія : Педагогіка, психологія і соціологія. − Донецьк : Донецький національний технічний університет, 2009. − Вип. 5 (155). − Ч. 2. − С. 267–271.
5. Рубель Н. В. Підготовка майбутніх екологів до професійного спілкування в іншомовному середовищі як педагогічна проблема / Н. В. Рубель // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». – Острог, 2010. – Вип. 15. – С. 350–354.
6. Рубель Н. В. Професійний підхід у підготовці майбутніх екологів до спілкування в іншомовному середовищі / Н. В. Рубель // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Ч. 2. – Львів, 2010. – № 4. – С. 200–205.
7. Рубель Н. В. Ефективність відкритої системи підготовки майбутніх екологів до професійного спілкування в іншомовному середовищі / Н. В. Рубель // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2012. – № 3. – С. 24–28.
8. English for Students of Ecology : навч. посіб. [пробне видання]/ Н. Микитенко, Н. Рубель, М. Саламаха. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, ТМ «Вектор», 2011. – 208 с.

Участь в конференціях:
Міжнародні науково-практичні конференції «Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі» (Львів, 2007); «Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів» (Тернопіль, 2007); VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» («Техно Проф Інформ – 2008) (Вінниця, 2008); І Міжнародній конференції «Викладання англійського академічного письма в Україні: проблеми і перспективи» (Львів, 2008); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном» (Горлівка, 2009); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів» (Тернопіль, 2009); ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (Острог, 2010); ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах» (Львів, 2010); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми викладання іноземної мови професійного спілкування у ВНЗ на сучасному етапі» (Харків, 2011); V Міжнародній науково-практичній конференції «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах» (Львів, 2012); всеукраїнські науково-методичні конференції «Сучасні освітні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців» (Львів, 2007); «Інноваційні процеси та технології в сучасному університеті» (Донецьк, 2009); науково-практичній конференції «Актуальні проблеми вищої професійної освіти України» (Київ, 2010); науковій конференції «Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційні методики викладання іноземних мов» (Тернопіль, 2011); міжнародні семінари і симпозіуми – «Запровадження європейських стандартів у практику викладання англійської мови» (Львів, 2008); «How to teach for PTE General & Young Learners” (Львів, 2011), «It’s on the tip of my tongue: words & memory» (Львів, 2012)