Кафедра іноземних мов
для природничих факультетів
вул. Дорошенка, 41, к. 86, 87. Тел. 239-44-54

 

 Терещук Віта Григорівна

кандидат педагогічних наук, асистент


- Отримала базову вищу освіту у Київському національному лінгвістичному університеті
. - Отримала повну вищу освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
- Працюю на кафедрі іноземних мов для природничих факультетів з 2014 року.
- Аспірант кафедри англійської філології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
- Цікавлюсь педагогікою, методикою викладання іноземних мов.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ:
1. Терещук В. Г. Суб’єктивність та полімодальність – умови виникнення імерсивного навчального середовища в процесі оволодіння студентами іншомовною лексикою / В. Г. Терещук // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали VIII Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 75-76.
2. Терещук В. Г. Реалізація особистісно-орієнтованого підходу в процесі навчання англомовної лексики / В. Г. Терещук // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: збірник наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД. – № 6, 2012. – С. 142-145.
3. Терещук В. Г. Організація процесу запам’ятовування нового лексичного матеріалу на основі віртуального навчального середовища / В. Г. Терещук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2012. – № 3. – С. 96-101.
4. Терещук В. Г. Проблема засвоєння нових лексичних одиниць у контексті формування лексичної компетенції студентів / В. Г. Терещук // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Л. : ЛДУ БЖД, 2012. – 200 с.
5. Терещук В. Г. Навчання англомовної лексики студентів немовних спеціальностей в умовах віртуального навчального середовища / В. Г. Терещук // Проблеми сучасної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2012. – Вип.37. – Ч.2. – С. 190-195.
6. Tereszczuk W. The structure of English lexical competence of non-philologists / W. Tereszczuk // Problemy rozwoju człowieka.Teoria i praktyka edukacyjna. – Zielona Góra, 2013. – 157-163 s.
7. Терещук В. Г. Соціокультурний компонент змісту навчання англомовної лексики студентів немовних спеціальностей / В. Г. Терещук // Подолання мовних та комунікативних барєрів: методика викладання гуманітарних спеціальностей: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 7-8 червня 2013 р. / За заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна. О. Г. Шостак. – К.: Університет «Україна», 2013. – С. 140-142.
8. Терещук В. Г. Відбір текстових матеріалів для формування англомовної лексичної компетенції / В. Г. Терещук // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – № 29. – 2013. – С. 223-226.
9. Терещук В. Г. Ефективні способи семантизації іншомовних лексичних одиниць в умовах віртуального навчального середовища / В. Г. Терещук // Нова педагогічна думка. Матеріали XI Міжнародної науково-методичної конференції «Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти». – Рівне: РОІППО, 2013. – Випуск 1. – Частина II. – С. 65-67.
10. Терещук В. Г. Реалізація комунікативного методу в процесі навчання іншомовної лексики студентів немовних спеціальностей / В. Г. Терещук // Друга іноземна мова в європейській системі освіти: матеріали IV Міжнародної наук.-практ. конф. [«Сучасні тенденції викладання другої іноземної мови в школах і вищих навчальних закладах»], (Горлівка, 8 листоп. 2013 р.) / відп. Ред.. С.П.Грушко. – Горлівка: Вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2013. – С. 113-115.
11. Терещук В. Г. Реалізація принцип активності у процесі формування англомовної лексичної компетенції у студентів немовних спеціальностей в умовах віртуального навчального середовища / В. Г. Терещук // Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 4-5 жовтня 2013 р.) / За ред.. Б.І.Гінки, І.П.Задорожної, І.Я.Яцюка – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, 2013. – С. 55-57.
12. Терещук В. Г. Реалізація імітаційних методів у процесі навчання іншомовної лексики студентів немовних спеціальностей / В. Г. Терещук // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2013. – С. 67-68.
13. Терещук В. Г. Принципи формування англомовної лексичної компетентності студентів немовних спеціальностей в умовах віртуального навчального середовища / В. Г. Терещук // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка. – 2013. – С. 111-115.