Кафедра іноземних мов
для природничих факультетів
вул. Дорошенка, 41, к. 86, 87. Тел. 239-44-54

 

 

 

Винник  Ольга  Юріївна

кандидат філологічних наук, доцент

 

1992 – 1997

cтудентка факультету іноземних мов  Львівського державного університету імені Івана Франка (Спеціальність: англійська мова та література);

1997 – 2012

асистент кафедри іноземних мов (з 1998 р. кафедра іноземних мов для природничих факультетів) факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка;

2012

захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук: Комунікативні стратегії і тактики впливу на адресата в сучасному англомовному дискурсі програмування”;

2014 – дотепер

доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Напрямок наукових досліджень:

лінгвістика тексту, дискурсознавство; когнітивно-комунікативні особливості сучасного англомовного дискурсу програмування.

 

Найважливіші публікації:

 

Автореферат дисертації:

Винник О. Ю. Комунікативні стратегії і тактики впливу на адресата в сучасному англомовному дискурсі програмування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Винник Ольга Юріївна ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – 20 с.

 

Підручник:

Винник О. Ю. Англійська мова для програмістів і математиків. / Винник Ольга Юріївна ; Львів: Видавничий центр Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 184 с.

 

Статті:

§  Винник О. Ю. Структурні та мовностилістичні особливості сучасного англомовного підручника з програмування / О. Ю. Винник // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. – Серія: Філологічна : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 44. – 2014. – С. 64–65.

§  Винник О. Ю. Концептуальна метафора в сучасному англомовному дискурсі програмування / О. Ю. Винник // Наукові записки. – Випуск 130. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 85–87.

§  Винник О. Ю. Функціонування термінологічної лексики в англомовному дискурсі програмування / О. Ю. Винник // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чернівці : Видавництво ЧНУ, 2013. – Вип. 653. Германська філологія. – С. 65–70. – Умовн. друк. арк. 0,38.

§  Винник О. Ю. Структурно-семантичні та функційні особливості заголовків англомовних навчальних текстів з програмування / О. Ю. Винник // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки : збірник наукових праць. – Луганськ : Видавництво Державного закладу “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, 2013. – № 14 (273) липень 2013. – Частина ІІІ. – С. 22–27. – Умовн. друк. арк. 0,38.

§  Винник О. Ю. Образність у сучасному англомовному дискурсі програмування / О. Ю. Винник // Наукові записки. Серія Філологічна. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 29. – 2012. – С. 262–264.

§  Винник О. Ю. Категорія авторитетності у сучасному англомовному дискурсі програмування / О. Ю. Винник // Нова філологія: зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – С. 43–48.

§  Винник О. Ю. Особливості творення англійської термінології програмування / О. Ю. Винник // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : зб. наук. праць. – О. : Міжнар. гуманітар. ун-т, 2010. – Вип. 15. – С. 43–49.

§  Винник О. Ю. Дискурс, функціональний стиль, жанр, текст: співвідношення понять / О. Ю.  Винник // Філологічні студії. – № 2. – Луцьк : Волинський академічний дім, Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки, 2004. – С. 55–62.

§  Юрчак О. Ю. Лінгвостилістичні засоби вираження діалогічності в комп’ютерному дискурсі / О. Ю. Юрчак // Вісник Харківського університету – Серія “Філологія”. – Вип. 33. – № 520.– Харків : ХНУ, 2001. – С. 142–147.

§  Юрчак О. Ю. Лінгвокогнітивні аспекти метафори у текстах на комп’ютерну тематику / О. Ю. Юрчак // Актуальні проблеми менталінгвістики : наук. зб. – Ч. I. – Черкаси : ЧДУ, 2001. C. 131–135.